høst 2019

LER-1661 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Sist endret: 22.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Innhold

Hovedtema for praksisopplæringen i første studieår er å gi studentene kunnskap om lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Tidlig i studiet har studentene 3 innføringsdager i praksis med observasjon. I tillegg er det 30 dager fordelt på høst/vår. Praksisen legges til grunnskolens 5.-7. årstrinn.

 Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 •  observasjonsmetoder
 •  lærerens rolle som klasse- og læringsleder
 •  læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 •  grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
 • å observere og lede elevers læringsarbeid
 •  planverk som gjelder for grunnskolen

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 •  bruke og vurdere relevante digitale verktøy
 •  bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset 5.-7. årstrinn
 •  bruke vurdering for læring som del av læringsarbeidet

 Kompetanse

Studenten kan:

 • diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra både elever, praksislærer og medstudenter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på modellering og observasjon av lærerrollen, og øving på å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning. Øve på refleksjon over egen og andres praksis, gi og få ulike typer tilbakemeldinger. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet der det er naturlig.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter

 

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling
  • Forventningsnotat før praksis (300- 400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • Delta på ITP-uke (introduksjon til praksis

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen

Timeplan