høst 2019

LER-1662 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn - 0 stp

Sist endret: 29.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

LER-1661 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 5.-10. trinn

Innhold

I andre studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første studieår. Hovedtema for dette studieåret er mangfold, tilpassa opplæring, det multikulturelle klasserommet og elevenes møte med skole og fag.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 30 dager høst/vår. Praksisen legges til grunnskolens 8.-10. årstrinn på universitetsskole eller praksisskole.

 Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • elevvariasjoner, elever med særskilte behov, og tilpasset opplæring
 • psykososialt læringsmiljø og spesialpedagogiske tiltak i klassen/ved skolen
 • Kulturelt mangfold og flerspråklighet

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse
 •  veilede elevene i deres digitale hverdag
 •  reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og følge opp resultat
 •  møte mangfold og elevvariasjon gjennom tilpasset opplæring
 •  selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap
 •  være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å tilpasse og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt

Kompetanse

Studenten

 • har innsikt i elevenes læring og grunnleggende ferdigheter, og forståelse for elevens fagkunnskap
 • har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse i henhold til profesjonen
 • kan vurdere egen lærerkompetanse og eget lærebehov

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt elevens læring. Praksis organiseres som et læringsfellesskap slik at studentene vekselsvis fokuserer på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev under veiledning.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet

Kvalitetssikring av emnet

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Eksamen

 • Deltagelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Videreutvikle praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
  • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 1. år (Mere enn 400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • Delta på foreldremøte overgangen ungdomstrinn - VGS ved praksisskolen (vår)
 • Deltakelse på forberedt elevsamtale og/eller utviklingssamtale med fokuselev
 • Delta på praksisseminar om fokuselevprosjektet

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen

Timeplan