høst 2019

LER-2211 Matematikk 1-7. Brøk, algebra, måling og vurdering - 15 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Innhold

Emnet inneholder følgende tema: brøk, algebra, måling og vurdering. Dette er en fordypning av noen av temaene i matematikk på 1000-nivået. Temaene skal knyttes i større grad mot studentenes FOU-oppgave.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha matematisk kunnskap om:

 • brøk
 • algebra
 • måling
 • vurdering

Studenten skal ha kunnskap om elevers matematiske tenkning og:

 • hvordan elever utvikler brøkforståelse
 • hvordan elever utvikler algebraisk tenkning og forståelse
 • hvordan elever utvikler forståelse for måling

Studenten skal ha kunnskap om undervisning i matematikk og:

 • ulike representasjoner brukt i brøkundervisningen
 • progresjon i læring av brøk, fra illustrasjon til brøkregning
 • vurdering og vurderingsformer

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • analysere og vurdere elevers matematiske kunnskap knyttet til emnets temaer
 • vurdere og velge ut relevante forskningsartikler

Kompetanse

Studenten skal ha kompetanse i å:

 • initiere, utvikle, delta og bidra i FoU-prosjekt og samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis
 • vurdere og gi tilbakemelding til elever 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings-  og arbeidsformer, som individuelt arbeid og gruppearbeid. Utforskende og kreative arbeidsformer vil bli vektlagt.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 75 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • presentasjon av elevers matematiske utvikling til et av emnets temaer.
 • teoretisk fagtekst knyttet til undervisning eller læring i brøk, algebra, måling eller vurdering. Maks 2500 ord. (Øving på å skrive et teorikapittel.)

Eksamen består av:

 • Skriftlig hjemmeeksamen (maks 5000 ord)

Det kan f.eks være en utskrift av et transkribert intervju eller video, der studenten skal analysere og presentere noen funn. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan