høst 2019

LER-2212 Matematikk 5-10. Funksjonsanalyse, geometri, tallære og sannsynlighetsregning - 20 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn.

Innhold

Emnet inneholder følgende tema: funksjonslære, derivasjon, integrasjon, sannsynlighetsregning, elementær tallteori, bevis og argumentasjon, euklidsk geometri med vektorregning. Dette er en fordypning av noen av temaene i matematikk på 1000-nivå

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha matematisk kunnskap om:

 • grensebetraktninger
 • ulike funksjonstyper
 • derivasjon
 • integrasjon
 • sannsynlighetsmodeller
 • elementær tallteori
 • geometri, herunder vektorer og sentrale setninger i euklidsk geometri
 • ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer
 • matematiske teoribygninger innenfor analyse, geometri, algebra og sannsynlighetsteori
 • modellering, abstraksjon og generalisering
 • utforskende arbeidsformer  i matematikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • utføre og forstå regneoperasjoner knyttet til tema i emnet
 • argumentere og vise forståelse for sentrale bevis og argumentasjon i emnets temaer
 • vise innsikt i grunnprinsipper i analyse, geometri, sannsynlighetsregning, tallære og funksjonsdrøfting, og relatere denne kunnskapen til det matematikkfaglige innholdet på trinn 5-10
 • bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen praksis
 • analysere og vurdere elevers matematiske kunnskap knyttet til emnets temaer
 • vurdere og velge ut forskningsartikler og formidle spesialkunnskap innen relevante matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer

Kompetanse

Studenten skal ha kompetanse i å:

 • initiere, utvikle, delta og bidra i FoU-prosjekt og samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis
 • vurdere og gi tilbakemelding til elever  

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene skal fordype seg i kompleksiteten i de matematiske temaene, nøkkelkunnskaper og sentrale elementer i den matematiske kunnskapen. Samtidig skal de matematiske emnene relateres til ungdomsskolematematikken som en basis for elevenes videre læring og virke. Studentene vil møte et variert utvalg av undervisnings- og arbeidsformer som f. eks individuelt arbeid og gruppearbeid. Utforskende og kreative arbeidsformer vil bli vektlagt.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Skriftlig arbeid (maks 3000 ord) knyttet til undervisning eller læring innen ett eller flere av emnets matematiske temaer relatert til det matematikkfaglige innholdet på trinn 5-10
 • to tester av forståelse og/eller regneferdigheter i tema fra emnet
 • gjøre rede for og/eller vurdere et matematisk bevis muntlig med respons fra medstudenter

Eksamen består av:

6-timers skriftlig skoleeksamen

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan