høst 2019

LER-2262 Samfunnsfag 5-10: Globalisering, konflikt og samarbeid - 20 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Innhold

Dette emnet er rettet inn mot lærerstudenter på 5-10, og bygger på 1000-emner for trinn 5-7 og 8-10. Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfaglig tematikk med vekt på globalisering, konflikt og samarbeid. Et nordområdeperspektiv vil bli gjennomgående integrert i de tema der dette er naturlig å gjøre.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • utvidet kunnskap om samfunnsfagdidaktisk tematikk
 • utvidet kunnskap om teorier og metoder i geografi, historie og samfunnskunnskap
 • kunnskap om demokratiutvikling fra opplysningstiden frem til i dag
 • kunnskap om sentrale eksempler på internasjonale konflikter og samarbeid i geografisk og historisk perspektiv fra 1800-tallet frem til i dag
 • kunnskap om internasjonal urfolksproblematikk
 • kunnskap om globalisering og globaliseringsprosesser
 • kunnskap om sammenhenger mellom naturressurser, demografi og levevis

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke teorier og metoder i arbeidet med samfunnsfaglige problemstillinger
 • vurdere, tolke og anvende ulike typer kilder og bruke dette i undervisning
 • analysere og drøfte årsaker og konsekvenser av sentrale internasjonale konflikter, globalisering og urfolksproblematikk
 • arbeide med verdier og holdninger i samfunnsfag for å fremme kritisk refleksjon og handlingskompetanse hos elevene

Kompetanse

Studenten kan:

 • legge til rette for læring som skaper refleksjon over samfunnsfaglige spørsmål og stimulerer til kritisk tenking og kreativitet
 • legge til rette for at elevene skaffer seg overblikk over perioder og utviklingsmønster
 • reflektere over hvordan historie og kultur konstrueres
 • legge til rette for læring i en flerkulturell skole

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Undervisningen vil være organisert i forelesninger, seminarer og grupper. Studentaktive arbeidsformer vil vektlegges. Digitale hjelpemidler benyttes der det er hensiktsmessig. Datainnsamling og ekskursjoner i lokalmiljøet kan også være aktuelle arbeidsformer.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminarundervisning.

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 70 % deltakelse på undervisning
 • Forberede og delta i et rollespill/spill med internasjonal konflikt og samarbeid som tema
 • Vurdere, gi faglig begrunnet respons og anbefale forslag til forbedringer på medstudenters arbeid

Eksamen består av:

 • Hjemmeeksamen innenfor sentrale faglige tema på 2000 ord, teller 50 %
 • Muntlig fremlegg med oppgitt tema og problemstilling med påfølgende faglig samtale, teller 50 %

Det gis en samlet karakter for emnet. Ved karakter F på en av delene må kun denne delen tas på nytt.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan