høst 2019

LER-2312 Naturfag 5-10 - 20 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet er et fagvalg i grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn, og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn.

Innhold

Emnet består av disiplinene naturfagdidaktikk, fysikk, kjemi og biologi. Et nordområdeperspektiv er integrert i de tema der det er naturlig, og bærekraftig utvikling går igjen i de fleste tema. En praktisk tilnærming til fagstoffet vektlegges gjennom utforskende arbeidsmåter, observasjoner, undersøkelser og forsøk, både på laboratoriet og ute i felt. Emnet tar for seg temaer som er spesielt rettet mot undervisning på ungdomsskolen.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om bærekraftig utvikling med vekt på energikilder, drivhuseffekten og klimaendringer i et nordområdeperspektiv
 • kunnskap om elektrisitet, magnetisme, elektromagnetisme og nordlysets fysikk
 • kunnskap om bølger, elektromagnetisk stråling og lys
 • kunnskap om arktisk klima, miljø og tilpasninger hos planter og dyr
 • kunnskap om cellebiologi, genetikk, evolusjon og bioteknologi
 • grunnleggende kunnskap i organisk kjemi
 • kunnskap om redoksreaksjoner og syre-base reaksjoner
 • gode kunnskaper om utforskende arbeidsmåter i naturfagundervisningen
 • gode kunnskaper om naturvitenskapens egenart og naturvitenskapelige arbeids- og tenkemåter

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • veilede elevene i å utføre målinger, anvende relevant utstyr og gjennomføre undervisningsaktiviteter med nødvendige sikkerhetstiltak
 • gjennomføre og reflektere over utforskende arbeidsmåter
 • bruke moderne teknologi og digitale ressurser i sin naturfagundervisning

 

Kompetanse

Studenten skal:

 • ha helhetlig kompetanse om bærekraftig utvikling og hvordan naturvitenskap og teknologi påvirker samfunn og miljø
 • kunne reflektere over planverk og moderne undervisningsressurser
 • kunne drøfte relevante fagetiske problemstillinger i et regionalt og flerkulturelt perspektiv
 • kunne drøfte egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Studentene vil arbeide med teori og med praktiske oppgaver som observasjon i felt, datainnsamling, undersøkelser og eksperimenter på laboratoriet. Digitale verktøy og undervisningsressurser vil ha en viktig plass i emnet.

Antall undervisningstimer utgjør om lag 100 timer, inkludert seminar. 

Kvalitetssikring av emnet

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. 

Praksis

For nærmere informasjon om praksis, se egen praksisplan.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomføre feltkurs i fysikk med tilhørende feltrapport
 • Gjennomføre undervisning for medstudenter hvor utforskende arbeidsmåter inngår
 • Forfatte og publisere en naturfagdidaktisk kronikk knyttet til ett bestemt læringsutbytte i emnet (omfang 1200 ord)
 • 3 godkjente arbeid i tilknytning til forsøk eller praktisk arbeid
 • 70 % deltakelse på undervisning

Eksamen består av:

 • 4-timers skriftlig skoleeksamen og
 • en individuell muntlig eksamen. 

Skriftlig del teller 60 % og muntlig del teller 40 %. Det gis en samlet karakter for emnet. Ved karakter F på en av delene må kun denne delen tas på nytt. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan