høst 2019

MDV-1004 Databaser, søkemotorer og datamodellering - 10 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som starter i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap og emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Databaser og søkemotorer er fundamentalt innen all moderne dokumentorganisering og viktig for alle institusjoner som håndterer dokumenter. Utgangspunktet er gjerne «samlinger» av et eller annet: bøker, filmer, forfattere, nettsider, varer i en butikk, kurs på universitetet, nyheter i ei nettavis eller innlegg i en blogg. Ofte registreres informasjon OM hvert samlingsobjekt i en database, mens en søkemotor registrerer innholdet. En kombinasjon gir i mange tilfeller det beste resultatet. Datamodellering er arbeidet der vi planlegger søkeverktøyet «som en arkitekt». Først modelleres det som skal være med, deres egenskaper, sammenhenger og begrensninger. Modellen konverteres deretter til et skjema som er utgangspunktet for en velfungerende database. MDV-1xxx gir en praktisk og teoretisk innføring i datamodellering, søkemotorer og databaseteori med vekt på relasjonsdatabaser. I hovedsak behandles emnet fra et informasjonsteknologisk perspektiv, men også samfunnsmessige og politiske konsekvenser blir behandlet.

Anbefalte forkunnskaper

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har

 • kunnskap om ulike typer informasjonsarkitektur, spesielt databaser og søkemotorer
 • kunnskap om konseptuell og logisk datamodellering
 • kunnskap om og forståelse for normalisering
 • kunnskap om hvordan informasjon kan hentes ut av databaser med SQL-spørringer
 • grunnleggende forståelse for søketeknologiens politiske og samfunnsmessige betydning

Ferdigheter:

Studenten kan

 • utføre datamodellering med ER-diagram og logisk skjema (implementasjonsskjema)
 • normalisere relasjoner til tredje normalform
 • lage SQL-spørringer mot minst to tabeller
 • implementere et logisk skjema til en fungerende database med tabeller, sentralbord, skjemaer, spørringer, rapporter og makroer

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk.

Undervisning

3 timer forelesning og 2 timer seminarer / praktiske øvelser ukentlig i semesteret.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 3-årsperiode på bachelorgradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende fire arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Datamodellering
 • Normalisering
 • SQL-spørringer og søk
 • Databaser / Søkemotorer

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • en individuell hjemmeeksamen (eksamensprosjekt) der kandidaten skal vise både praktiske og teoretiske ferdigheter. Kandidaten skal med utgangspunkt i en selvvalgt informasjonsvirkelighet, modellere denne og gjøre den tilgjengelig som database, søkemotor e.l. Eksamensbesvarelsen skal beskrive analyse, modellering og implementering forankret i relevant teori I tillegg skal det (mer eller mindre) ferdige databaseproduktet leveres inn i kjørbar elektronisk form. En fullstendig beskrivelse av eksamensprosjektet vil bli delt ut i begynnelsen av semesteret.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk:

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Individuell hjemmeeksamen innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DOK-1012 Digitale medier og databaser 10 stp


Kontakt
Tore Brattli ISK 512x640.jpg

Tore Brattli


Førstelektor i medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645468
Mobil: 93 20 86 69 tore.brattli@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no