Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

MDV-1011 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap - nettbasert - 10 stp

Sist endret: 24.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet  i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet overlapper emnet MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentvitenskap, 10 studiepoeng.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

5199 - nettbaserte - og desentraliserte emner.

Innhold

Emnet gir en innføring i dokumentbegrepet og hvordan dette samspiller med en bredere forståelse av mediehistoria. Dokumentasjonsprosesser kan ikke skilles fra medieutviklinga, og våre institusjoner for innsamling, lagring og formidling i arkiv, bibliotek og museer har også sine mediale forutsetninger. Sentralt i emnet står derfor relasjonen mellom mediers form og deres innhold. Emnet introduserer også sentrale verktøy for forståelsen og analysen av media, bilder og fortellinger, belyst gjennom en rekke eksempler fra kunst, reklame, film, fjernsyn og fotografi. 

Spørsmål som blir behandla i innføringsemnet er:

 • Hvordan samspiller mediets form og innhold?
 • Hvordan påvirker nye medier forståelsen av hva et dokument er, og om hva et arkiv kan inneholde?
 • Hvordan har nye grensesnitt og bildeteknologier endra relasjonen mellom blikk, makt og kunnskap?

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

 • fagets historie, egenart og posisjon i en nasjonal og internasjonal kontekst
 • relasjonen mellom et medium og dets innhold.
 • sentrale verktøy for analyse av dokument, media og bilder, og for forståelsen av deres kulturelle og samfunnsmessige rolle.
 • hvilke forutsetninger ulike medier skaper for kommunikasjon, tenkning og hukommelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • demonstrere grunnleggende kunnskaper om fagteoretiske spørsmål i skjæringspunktet mellom medie- og dokumentasjonsvitenskap
 • reflektere over relasjonen mellom mediets form og innhold
 • gjøre rede for og bruke sentrale tankeganger og begreper som behandles i emnet

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinaviske språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Pensumtekster vil i stor utstrekning være på engelsk.

Undervisning

Forelesninger, pensumtekster og lenker blir lagt ut i Fronter med en ukes mellomrom i høstsemesteret. Det forventes derfor at studentene besøker Fronter-rommet regelmessig og benytter seg av de ressursene som gjøres tilgjengelig underveis. En detaljert plan med temaoversikt, pensum og leseanvisninger legges ut i Fronter ved semesterstart.

Kvalitetssikring av emnet: Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomførte og godkjente før man kan fremstille seg til eksamen:

 • presentasjon av en pensumtekst. Presentasjonen skal kort gjøre rede for innhold, oppbygging og hovedargumentene i teksten.
 • gjennomføre en begrensa analyse der studenten tar i bruk en teoretisk tilnærming og begrep fra pensum som er relevant for det valgte analyseobjektet.
 • gjennomføre et nettbasert innføringskurs i skriving av akademiske tekster.
 • gjennomføre informasjonskompetansekurset "Ikomp"

Studentene vil få mulighet til å presentere arbeidskrav muntlig, skriftlig eller gjennom angitt internettapplikasjon.

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen med tekstomfang på 5-7 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg. Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/ «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 25.11.2019 innlevering 02.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-1000 Innføring i medie- og dokumentasjonsvitenskap 10 stp


Kontakt
Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no

Barlindhaug, Gaute


Universitetslektor dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777660562 gaute.barlindhaug@uit.no