Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

MDV-1203 Bibliotek og formidling - 10 stp

Sist endret: 25.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelor i medie- og dokumentasjonsvitenskap og årsstudiet i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en oversikt over forskjellige mediers utvikling og posisjon innenfor biblioteket i et historisk perspektiv og med vekt på dagens situasjon.

Emnet innledes med et overblikk over bok- og lesehistorie, samt den kanon som er aktuell i dag. Videre vil det bli gått igjennom nyere medier, med en hovedvekt på digitale medier, der også framtidens mediale utfordringer skisseres. Denne kunnskapen settes opp mot forskjellige brukergrupper, der spørsmål knyttet til forholdet mellom bibliotekenes tilbud og brukernes ønsker og behov står sentralt.

Emnet retter seg til alle med en interesse for bok- og mediehistorie fra et institusjonelt og brukerorientert perspektiv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • kunnskap om ulike medier med spesielt hensyn til deres historiske utvikling og rolle for ulike brukergrupper
 • forståelse av forskjellige medier og dokumenttyper med hensyn til kvalitet og relevans for forskjellige bibliotek

Ferdigheter

Studenten kan:

 • vurdere medier og dokumenttyper for forskjellige brukergrupper i moderne bibliotek
 • sette dagens bibliotekutvikling inn i en større historisk sammenheng
 • forstå og problematisere sentrale utfordringer for det moderne biblioteket, blant annet samlingsutvikling og vedlikehold.
 • planlegge og vurdere egnede metoder for medieformidling til ulike brukergrupper

grunnleggende formidlings- og presentasjonsteknikker relevant for bibliotek

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Andre eksamensspråk enn norsk er mulig etter søknad.

Undervisning

Forelesninger, seminar, formidlingsseminar. Det blir ca. 52 timer undervisning fordelt over 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • ett blogginnlegg på ca. 350 ord (bokanmeldelse, filmanmeldelse eller rapport fra formidlingsarrangement på bibliotek)
 • deltakelse i minst ett formidlingsarrangement på f.eks. Tromsø bibliotek
 • en muntlig framføring på formidlingsseminar eller posterpresentasjon på ISK - dagen
 • teoretisk refleksjonsnotat (ca. 4 sider)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt, 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen består av:

 • Muntlig eksamen (20-25 minutter)

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MDV-2203 Bibliotek og media 10 stp
DOK-2203 Bibliotek og media 10 stp
BIB-2011 Dokumenthistorie og medievurdering 10 stp


Kontakt
heidi_kristin_olsen.jpg

Olsen, Heidi Kristin


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645308 hol061@post.uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no