Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

MDV-3050 Teori og metode for medie- og dokumentasjonsvitenskap - 20 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter som kvalifiserer for opptak til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap kan ta emnet som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk for studenter på master i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Studenter som kvalifiserer for opptak til master i medie- og dokumentasjonsvitenskap kan ta emnet som enkeltemne.

Opptakskrav: bachelorgrad med fordypning i medie- og dokumentasjonsvitenskap (80 studiepoeng) eller tilsvarende. I tillegg kreves et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre i fordypningsemnene. Studentene bør beherske engelsk godt.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet gir en grundig fordypning i sentrale teoretiske og metodiske retninger innenfor medie- og dokumentasjonsvitenskap. Emnet tar utgangspunkt i forholdet mellom faget og de humanistiske,samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige tradisjonene det inngår i, med særlig vekt på relevante begrep og modeller.

Sentrale tema kan være:

 • faghistorie
 • vitenskapshistorie/-teori og vitenskapelige modeller
 •  ulike metodetradisjoner som hermeneutikk, empiriske undersøkelser,feltarbeid og eksperiment
 • kvalitativ og kvantitativ metode

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 •  inngående kunnskap om medie- og dokumentasjonsvitenskapens faghistorie med særlig vekt på teoretiske og metodiske skoler og retninger
 • solid forståelse av fagets plassering i forhold til ulike vitenskapsområder som realfag, samfunnsvitenskap og humaniora
 •  avansert kunnskap om fagets sentrale begreper og teorier

Ferdigheter

Studenten kan

 •  kritisk vurdere og diskutere ulike typer forskningsdesign
 •  formulere, begrunne og drøfte medie- og dokumentasjonsvitenskapelige problemstillinger på et høyt nivå
 • kritisk vurdere og diskutere ulike sentrale teorier, metoder og fortolkninger innenfor faget

Generell kompetanse

Studenten kan

 • framstille og drøfte teoretiske og metodiske spørsmål på en reflektert og selvstendig måte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk eller annet skandinavisk språk. Noe undervisning kan bli gitt på engelsk. Eksamensspråk er norsk. Annet språk er mulig etter søknad.

Undervisning

Emnet går hver høst. Undervisningen består av en kombinasjon av forelesninger og seminar. Det gis ca. 40 timer undervisning i løpet av 13 uker.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • En muntlig presentasjon (15 - 20 min.). Studentene skal i grupper på 2-3 personer gjennomføre en begrenset analyse der de tar i bruk en teoretisk/metodisk tilnærming som er relevant for det valgte analyseobjektet. Analyseresultatene, begrunnelse for valgene som er gjort, samt refleksjon rundt valgte tilnærming med tanke på fordeler og/eller begrensninger skal presenteres muntlig. Gi respons på medstudenters muntlige presentasjoner.

Eksamen:

 • 10dagers hjemmeeksamen på 15 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Time New Roman, 12 pkt,1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 27.11.2019 innlevering 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Grini, Monica


Førstelektor medie- og dokumentasjonsvitenskap
Telefon: +4777645171 monica.grini@uit.no

Kari Torill Guldahl ISK

Guldahl, Kari Torill


Studiekonsulent for medie- og dokumentasjonsvitenskap, kunsthistorie
Telefon: +4777644263 kari.t.guldahl@uit.no