Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

MED-1701 Anatomi, fysiologi og biokjemi - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorprogrammet i paramedisin ved UiT - Norges arktiske universitet. Emnet er forbeholdt studenter som et tatt opp på bachelor i paramedisin. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kunnskap om anatomi, fysiologi og biokjemi er grunnleggende kunnskap innen medisinske fag. Kunnskapen som erverves omhandler kroppens oppbygging og funksjon, samt samspillet mellom disse. Emnet gir kunnskap om kroppens normale fysiologiske prosesser i hvile, under arbeid og ved ulike typer fysiske og psykiske påkjenninger og belastninger.

For paramedisinen gir emnet et viktig grunnlag for videre tilegnelse av kunnskap i sykdomslære, akuttmedisin og farmakologi. Kunnskap om normale kroppsfunksjoner er en forutsetning for å kunne forstå utviklingen av sykdomstilstander, og å kunne iverksette riktig behandling.

Hva lærer du

Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Studenten kan:

 • gjøre rede for oppbygningen av kroppens organer og organsystemer.
 • gjøre rede for organers og organsystemenes viktigste funksjoner.
 • gjøre rede for kroppens viktigste fysiologiske- og biokjemiske prosesser.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere og gjenkjenne anatomiske strukturer projisert på kroppens overflate.
 • innhente og vurdere vitale fysiologiske parametere.
 • formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske og biokjemiske prosesser.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • erkjenne hvilke betydning kunnskap innen emnet har for utøvelse av faglig forsvarlig paramedisinsk praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeids- og undervisningsformene veksler mellom forelesninger, praktiske øvinger, studiegrupper, selvstudier, simulerings- og ferdighetstrening.

Emnet gjennomføres i samarbeid med bachelorprogrammet i sykepleie. Studentene deltar hovedsakelig i felles forelesninger og benytter felles nettressurser.

Det blir avholdt egen eksamen for paramedisin-studentene.

Eksamen

Eksamen: 4 timers skriftlig skoleeksamen med vurdering A-F, der F er ikke-bestått.

Følgende arbeidskrav må være godkjent for å fremstille seg til eksamen:

 • Minimum 90 % deltakelse i simulerings- og ferdighetstrening
 • Minimum 80 % deltagelse i studiegrupper
 • 1 x skriftlig arbeidskrav
 • 1 x praktisk arbeidskrav

Eksamen for emnet må være bestått for å kunne fortsette på 2. studieår.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen for dem som ikke bestod ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 18.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SYP-1012 Anatomi, fysiologi og biokjemi 10 stp