høst 2019

MFA-1011 Nautikk 2 - 10 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Del 1: Navigasjonsinstrumenter II

Del 2: Navigasjon Modul 4 - ECDIS / AIS

Del 3: Navigasjon Modul 5 - Navigering på ledelses nivå

Del 4: Astronomisk Navigasjon

Anbefalte forkunnskaper

MFA-1010 Nautikk 1

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Gode kunnskaper om satellittbaserte og radiobaserte posisjons-navigasjonssystemer og differensielle metoder for økt nøyaktighet.
 • Kunnskaper om fysiske prinsipper, nøyaktighet, begrensinger, betjening, feilkilder og feilsøking ved bruk av disse systemene.
 • God forståelse av systemteori og systembegrensninger for elektroniske kartsystemer og ECDIS.
 • Gode kunnskaper om regelverk og administrasjon som omhandler bruk av elektroniske kartsystemer og ECDIS
 • Inngående kunnskaper om viktige forhold og parametere som inngår i planleggingen av en seilas jfr IMO Res 893 Guidelines for Voyage Planning.
 • Inngående kunnskaper om de forskjellige typer terrestriske posisjonsbestemmelser anvendt under alle forhold, samt deres svakheter og feilmarginer.
 • Gode kunnskaper om gjeldende regelverk for å etablere vaktholds prosedyrer.
 • Kunnskaper til å gjennomføre astronomiske posisjons- bestemmelser, samt forså deres begrensninger og feilkilder.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Bruke integrerte navigasjonsfunksjoner, med spesiell fokus på GNSS for sikker monitorering av navigasjonsprosessen.
 • Opprettholde sikker navigering gjennom bruk av ECDIS og tilknyttede navigasjonssystemer til hjelp ved beslutnings-taking på broen.
 • Utføre feilsøking og overvåke systemtilstand på integrerte navigasjonssystemer.
 • Planlegge en seilas i kart ved bruk av anerkjente metoder for plotting av ruter og for sikring av seilasen.
 • Posisjonsbestemmelse ved terrestriske observasjoner og bruk av moderne navigasjonshjelpemidler med særskilt kjennskap til deres virkemåte, begrensninger, feilkilder og korrigeringsmetoder.
 • Etablere prosedyrer for brovakthold og gjennomføre disse.
 • Bruke himmellegemer for å bestemme et skips posisjon. 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan gjennomføre en selvstendig analyse av og kommunisere hvordan navigasjonsprosedyrer og teknisk utrustning i kombinasjon påvirker sjøsikkerhet, samt videre kan identifisere svakheter og begrensninger i systemet og finne løsninger til disse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger inntil 48 timer. 8 simulatorøvinger, 6 navigasjons-instrument laboreringer og obligatoriske skriftlige innleveringer.

Emnet kan bli undervist på engelsk.

Eksamen

1. Praksis på simulator (teller 30 %).

2. 4-timers skriftlig eksamen (teller 70 %).

Begge deler må være bestått for å få karakter i faget. Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

75% av alle simulatorøvinger, laboratorieøvinger og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall oppgis ved studiestart

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan