høst 2019

MFA-2014 Lastehåndtering - 10 stp

Sist endret: 02.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + HING. Søknadskode 9391

Innhold

 • Internasjonale konvensjoner, koder og regelverk relatert til transport av last til sjøs
 • Planlegging, overvåking, lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for last under seilas
 • Sikre at kravene om hindring av forurensning oppfylles
 • Opprettholdelse av skipets sjødyktighet for ivaretakelse av sikkerheten
 • Kontrollere trim, stabilitet og belastning på skrog ved behandling av last
 • Frakt av hydrokarboner og kjemikalier som flytende bulk

Anbefalte forkunnskaper

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Kunnskap om relevante internasjonale regler, koder og normer for trygg lasting, lossing, stuing, sikring og transport av alle typer last.
 • Kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet, trim og stabilitet.
 • Kunnskap om trygg lasting, lossing, stuing og sikring av last, herunder farlig, risikofylt og skadelig last og dens innvirkning på sikkerheten for skip og menneskeliv.
 • Kunnskap om forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet.

Ferdigheter

Kandidaten kan:

 • Anvende regelverk under de forskjellige operasjoner.
 • Identifisere de delene av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet.
 • Etablere og opprettholde effektiv kommunikasjon under lasting og lossing.
 • Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning på skroget.
 • Bruke databaserte lasteprogram.
 • Identifisere og bruke lastehandtering- og sikringsutstyr.

Generell kompetanse

 • Grunnleggende forståelse for lasting, stuing, sikring og lossing av last og omsorgen for ulike typer last under reisen
 • Krav om hindring av forurensning fra skip
 • Opprettholdelse skipets sjødyktighet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesninger, 28 timer øving, 28 timer simulatorøvinger og lastekalkulator program (bulk/olje) og 6 timer pumpe-lab.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A - F.

75% av simulatorøvingene, laboratorieøvingene og skriftlige innleveringer må være godkjent for å få adgang til eksamen

Studenter som ikke har bestått ¿ eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MS524 Laste- og losseteknikk 10 stp
MFA-2016 Marine systemer og maskineri 1.5 stp