høst 2019

MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp

Sist endret: 09.04.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Drift og vedlikehold. Offentlig kontroll og klasseinstitusjoner. Risiko- og sikkerhetsstyring,

ISM- og ISPS koden. Ulykkesgransking.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Inngående kunnskaper om sentrale forhold, prinsipper, metoder og verktøy knyttet til styring av operasjon, drift og vedlikehold av skip (maritime installasjoner).
 • Gode kunnskaper om vedlikeholdsrutiner, arbeidsmetoder og arbeidsteknikk. Forskjellige former for korrosjon. Korrosjonens virkning på maritime installasjoner.
 • Kunnskaper om rengjøring og behandling av stål flater her under behandling av undervannsskroget og propell, malingstyper og anvendelse, katodisk beskyttelse.
 • Inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale krav og reguleringer samt klasseselskapenes krav og regler.
 • Kunnskap om besiktigelser, mellombesiktelser og sertifikatfornyelse.
 • God kunnskap om IMO instrumenter (konvensjoner og koder) samt ansvar knyttet til konvensjoner og koder.
 • God kunnskap om risikostyring og risikoanalyse av maritime operasjoner. 
 • Grundig kunnskap om ISM koden og ISPS koden funksjoner og krav.
 • Kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk, internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og myndigheters, selskapers og personers ansvarsforhold, maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord.
 • Kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering, rutiner og krav til drill og øvelser, rutinene for å gjennomføre inspeksjoner og besiktigelser og for å kontrollere og overvåke sikkerhetstiltakene spesifisert i et skips sikkerhetsplan.
 • Kunnskap om grunnleggende teorier knyttet til sikkerhet og sikkerhetsstyring, sikkerhetskultur, ulykkes hindrende tiltak og menneskelige faktorer.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Planlegge, dokumentere, registrere og rapportere drift av maritime operasjoner.
 • Bruke vedlikeholdsprogram.
 • Planlegge, vurdere og håndtere risikoanalyser.
 • Bruke risikoanalysemetoder som; grovanalyse, sikker jobb-analyse, SWIFT, HAZOP, FMEA, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse.
 • Utvikle og forstå sikkerhetsstyringssystem etter krav i ISM koden.
 • Opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan samt identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler.
 • Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet samt korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har grunnleggende forståelse av operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) med bruk av kunnskap knyttet til drift og vedlikehold, maritime reguleringer, risikostyring og sikkerhetsteorier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesning. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A-F.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester

Et antall obligatoriske innleveringer, simulatorøvinger og laboreringer må være innlevert og godkjent før det blir gitt tilgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall gis ved semesterstart

Timeplan