høst 2019

MFA-2017 Operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Drift og vedlikehold. Offentlig kontroll og klasseinstitusjoner. Risiko- og sikkerhetsstyring,

ISM- og ISPS koden. Ulykkesgransking.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten har:

 • Inngående kunnskaper om sentrale forhold, prinsipper, metoder og verktøy knyttet til styring av operasjon, drift og vedlikehold av skip (maritime installasjoner).
 • Gode kunnskaper om vedlikeholdsrutiner, arbeidsmetoder og arbeidsteknikk. Forskjellige former for korrosjon. Korrosjonens virkning på maritime installasjoner.
 • Kunnskaper om rengjøring og behandling av stål flater her under behandling av undervannsskroget og propell, malingstyper og anvendelse, katodisk beskyttelse.
 • Inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale krav og reguleringer samt klasseselskapenes krav og regler.
 • Kunnskap om besiktigelser, mellombesiktelser og sertifikatfornyelse.
 • God kunnskap om IMO instrumenter (konvensjoner og koder) samt ansvar knyttet til konvensjoner og koder.
 • God kunnskap om risikostyring og risikoanalyse av maritime operasjoner. 
 • Grundig kunnskap om ISM koden og ISPS koden funksjoner og krav.
 • Kjennskap til maritime sikkerhetsuttrykk, internasjonale retningslinjer for sikkerhet på sjøen og myndigheters, selskapers og personers ansvarsforhold, maritime sikkerhetsnivåer og deres innflytelse på sikkerhetstiltak og rutiner om bord.
 • Kjennskap til rutiner for sikkerhetsrapportering, rutiner og krav til drill og øvelser, rutinene for å gjennomføre inspeksjoner og besiktigelser og for å kontrollere og overvåke sikkerhetstiltakene spesifisert i et skips sikkerhetsplan.
 • Kunnskap om grunnleggende teorier knyttet til sikkerhet og sikkerhetsstyring, sikkerhetskultur, ulykkes hindrende tiltak og menneskelige faktorer.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Planlegge, dokumentere, registrere og rapportere drift av maritime operasjoner.
 • Bruke vedlikeholdsprogram.
 • Planlegge, vurdere og håndtere risikoanalyser.
 • Bruke risikoanalysemetoder som; grovanalyse, sikker jobb-analyse, SWIFT, HAZOP, FMEA, feiltreanalyse og hendelsestreanalyse.
 • Utvikle og forstå sikkerhetsstyringssystem etter krav i ISM koden.
 • Opprettholde forholdene definert i et skips sikkerhetsplan samt identifikasjon av sikkerhetsrisikoer og trusler.
 • Utføre regelmessige sikkerhetsinspeksjoner på skipet samt korrekt bruk av eventuelt sikkerhetsutstyr og eventuelle sikkerhetssystemer.

Generell kompetanse

 • Kandidaten har grunnleggende forståelse av operasjon og drift av skip (maritime installasjoner) med bruk av kunnskap knyttet til drift og vedlikehold, maritime reguleringer, risikostyring og sikkerhetsteorier.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

42 timer forelesning. 14 timer simulator/laboratorium/seminar/øving.

Eksamen

5-timers skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakter A-F.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester

Et antall obligatoriske innleveringer, simulatorøvinger og laboreringer må være innlevert og godkjent før det blir gitt tilgang til eksamen. Nærmere opplysninger om antall gis ved semesterstart

Eksamensdato

Skriftlig 09.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan