Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

MUS-2312 Praksis 2 - 0 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på årsstudium i kirkemusikk og er knyttet til liturgisk spill, korledelse og liturgikk, hymnologi og kirkefag.

Obligatorisk emne i andre del i årsstudium i kirkemusikk.  Kan ikke tas som enkeltfag.

Innhold

Praktisk gjennomføring av en kirkemusikers arbeidsoppgaver i en menighet, med særlig vekt på korledelse, gudstjenester og kirkelige handlinger.

Hva lærer du

Etter fullført praksisperiode skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- har oversikt over kirkemusikerens arbeidsoppgaver og kjenne til de ferdigheter som kreves for å gjennomføre disse

- kan reflektere over yrkesetikk og egen rolleforståelse

- kan mestre de viktigste praktiske utfordringene kantoryrket krever

- har innarbeidet en kontekstuell forståelse av praksis.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

2-3 uker. Studenten skal utføre praktiske oppgaver etter avtale med praksisveileder. Individuell veiledning. Skriftlige innleveringer som beskrevet i semesterplan.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før endelig vurdering av praksis:

- Skriftlige innleveringer

- Praktiske oppgaver.

Gjennomført praksis og godkjente mappekrav blir vurdert med Bestått/Ikke bestått. Ved ikke bestått, må hele praksisperioden gjennomføres på nytt og da i en annen menighet og med ny veileder. Kontinuasjon én gang.

Timeplan