høst 2019

MUS-3101 Hovedinstrument 1 - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Obligatorisk emne på Master i musikkutøving, første år.

Innhold

Arbeid med repertoar fra instrumentets sentrale epoker og sjangere. Deltakelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer. Arbeid med beskrivelse av fokusområdet i masterprosjektet.  

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Kan i noen grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Viser i noen grad selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 1

 Ferdigheter

  • Har utviklet sin evne til i noen grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Har videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde eller dybde
  • Kan i noen grad ta ansvar og ledelse i samspillgrupper
  • Kan i noen grad improvisere der sjanger krever det

 Generell kompetanse:

  • Kan i noen grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
  • Kan i noen grad beherske skriftlig og muntlig kommuniksjon med fagfeltet og publikum
  • Har i noen grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Samspill og deltakelse i skolens ensembler og prosjekter i samsvar med oppsatt semesterplan.

Emnet går over ett semester.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

  •  Deltakelse i skolens ensembler og konsertvirksomhet

Eksamen:

Selvstendig offentlig konsert eller én avdeling som kan inngå i en større offentlig konsert.

Varighet minimum 30 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt program eller bearbeiding av tidligere program.

Timeplan