høst 2019

MUS-3103 Hovedinstrument 3 - 30 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i musikkutøving, tredje semester. Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3101 Hovedinstrument 1, MUS-3102 Hovedinstrument 2

Innhold

Videreutvikle repertoaret fra MUS-3102 Hovedinstrument 2. Planlegging og gjennomføring av en offentlig konsert med egne programkommentarer.  

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • Kan i stor grad analysere og drøfte sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Viser stor selvstendighet i møte med de kunstneriske utfordringer i gjennomføringen av masterkonsert 3

Ferdigheter

  • Har utviklet sin evne til i stor grad å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
  • Har videreutviklet sitt hovedinstrument 1- og 2- repertoar i bredde eller dybde
  • Kan i stor grad improvisere der sjanger krever det

Generell kompetanse

  • Kan i stor grad analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
  • Kan i stor grad beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum
  • Har i stor grad utviklet evne til å ta ansvar og ledelse i samspillgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Mesterlæring med stor grad av egenøving og selvstendig arbeid.

Utøvende praksis gjennom deltakelse i ensembler og konserter. Arrangementspraksis gjennom selvstendig ansvar for egne konserter.

Emnet går over ett semester.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav:

  • Godkjent programkommentar

Eksamen:

Selvstendig offentlig konsert ca. 60 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått. 

Det gis adgang til kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt program eller bearbeiding av tidligere program.

Timeplan