høst 2019

MUS-3105 Estetikk - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Ansvarlig fakultet

Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. Obligatorisk emne i Master i musikkutøving, første år.

Innhold

Emnet fokuserer på:

Innføring i musikkestetikk og musikkfilosofi med vekt på nyere kunstfagsteori

Teorier og metoder knyttet til kunstnerisk utviklingsarbeid for å styrke studentens estetiske refleksjon

Oppøving i skriftlige ferdigheter

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

  • ha grunnleggende kjennskap til musikkestetisk historie og teori
  • se sammenhenger mellom egen utøvelse og musikkestetikk

Ferdigheter

  • kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig om musikkestetikk
  • kunne reflektere over musikerrollen

Kompetanse

  • kunne forholde seg kritisk til eget arbeid i lys av kunstfagteori og egen estetisk erfaring
  • kunne se sammenhenger mellom samfunnet og kunstverdenen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert 2-4 ganger pr semester med klasseundervisning og individuell veiledning. Emnet går over to semester.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før studenten kan avlegge eksamen:

1. semester:

- Skriftlig programkommentar til 1.masterkonsert

- Skriftlig utkast til beskrivelse og plan for masterprosjektet

- Muntlig framlegg fra teoripensum

2.semester:

- Skriftlig programkommentar til 2.masterkonsert

- Skriftlig beskrivelse og plan for masterprosjektet

- Muntlig presentasjon av masterprosjektet

Eksamen:

Muntlig eksamen med utgangspunkt i pensum og studentens planlagte masterprosjekt.

Varighet ca. 20 min.

Vurderes med Bestått/Ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen avholdes påfølgende semester.

Timeplan