høst 2019
NOR-1112 Nordisk litteratur fra andre verdenskrig til i dag - 10 stp

Søknadsfrist

1.juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorudanning 8 - 13, studieretning nordisk og nordisk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenger ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NOR-1114 Nordisk litteraturvitenskap: Overgangsemne høst-03 10 stp
NOR-1122 Nordisk litteratur fra 2. verdenskrig til i dag. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp
NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp

Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra andre verdenskrig og til i dag. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie etter andre verdenskrig
 • litteraturteori
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt
 • litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

Ferdigheter

Studenten kan:  

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap etter andre verdenskrig
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk: norsk eller et annet skandinavisk språk. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål


Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemesteret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 42. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.

 

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å gå opp til eksamen, må studenten i løpet av fastsatt frist ha

 • holdt et muntlig innlegg på ca. 15 minutter i løpet av seminaret og fått det godkjent av faglærer.

Eksamen består av:

 • 6- timers digital hjemmeeksamen. Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål. Oppgaven skal være på ca 5-6 sider (ca 2000 ord)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1112
 • Tidligere år og semester for dette emnet