Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

ODO-2513 Propedevtikk - 10 stp

Sist endret: 03.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkelt emne, men kun som en del av integrert Master i odontologi.

For å starte på emnet må alle emner på 2.studieår være bestått, dvs, ODO-2005, ODO-2006 og ODO-2007. Emnet er i stor grad praktisk rettet mot klinisk praksis og ferdighetstrening på Simuleringsklinikken. I tillegge er det noe teoriundervisning.

Obligatorisk forkunnskapskrav

ODO-2005 Biomedisin 1 og Viten, ODO-2006 Biomedisin 2, ODO-2007 Oral anatomi og fysiologi

Innhold

Gjennom forelesninger, obligatoriske seminar/demonstrasjons-undrevisning og omfattende obligatoriske praktisk øvelse, skal kurset presentere og gjøre studentene kjent med de vesentlige komponentene og prosedyrene som benyttes i vanlig klinisk arbeid. Hensikten er å lære studenten biologiske behandlingsprinsipper ved reparativ fyllingsterapi og grunnleggende preparasjons- og behandlingsprinsipper for kroneprotetikk og preklinisk endodonti og periodontologi.

Emnet skal videre gi kunnskap om moderne dentale biomaterialer, deres egenskaper og praktisk håndtering. Studenten trenes i praktisk ferdighet gjennom øvinger på fantommodell under simulerte kliniske forhold og trenes i å kunne bedømme og funksjonsvurdere alle sider av sitt arbeide.

Etter genomgått kurs skal studenten ha oppnådd den manuelle ferdighet og modenhet som kreves for arbeide på pasient. Mer detaljert informasjon om kursinnhold finnes i kursmanualen for studenter ved Universitetstannklinikken. Kurset i Periodonti omfattar grundleggende ferdighetstrening på fantommodell samt en preklinisk kurs i både periodonti og forebyggende tannhelse der studentene øver visse utvalgte momenter på hverandre.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

 • kan beskrive sosiale og miljømessige faktorers samt visse sykdommers betydning for oral helse
 • kan anvende de vanligste tannsykdomsforebyggende metodene på populasjons- og individnivå
 • kan beskrive viktige satsingsområder og målsetting for forebyggende og helsefremmende tiltak innen oral helse i Norge
 • kan redegjøre for hvordan den allmenne helsetjenesten og tannhelsetjenesten er organisert i Norge og spesielle forhold i forhold til andre land
 • kan redegjøre for de ulike personellkategorienes rolle
 • kan redegjøre for pasienters rettigheter
 • kan oppdatere sin kunnskap om funksjonshemmede pasienter og pasienter med behandlingsfrykt
 • kan forklare betydningen av å evaluere en virksomhet/ aktivitet, av å arbeide med kostnadseffektive og evidensbaserte metoder
 • kan forklare betydningen av å planlegge omsorg innen helse på populasjonsnivå

 

FERDIGHETER:

 • kan anvende de vanligst brukte registreringsmetoder for dokumentasjon av oral helse og evaluering av oral helsedata
 • kan reflektere over årsaker til forskjell i tannhelse mellom ulike befolkningsgrupper og innsikt i pågående endringer
 • kan reflektere over forskjellen mellom befolkningsrettede og individuelle tiltak
 • kan reflektere over tiltak for å imøtekomme behov basert på en kritisk, analytisk holdning til kunnskap og tilgjengelige ressurser samt kunne evaluere resultater av slik virksomhet
 • kan finne lover og regler som regulerer tannlegeyrket og tannhelsearbeid
 • kan finne og henvise til informasjon om trygdesystemet i Norge og tannhelsetjenestens plass
 • kan vise empatisk holdning i utøvelse av yrket
 • kjenner til forsking og utviklingsarbeidet innen praksisadministrasjon og å være selvstendig næringsdrivende

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • kan formidle sentralt fagstoff om forskjellene mellom et individ- og et samfunns-relatert perspektiv på oral helse, inkludert diagnostikk og behandling
 • kan redegjøre for befolkningens orale sykdomspanorama og årsaker til forskjeller mellom grupper
 • kan redegjøre for relevant kunnskap i fag som psykologi, sosiologi og kommunikasjon
 • kan utveksle synspunkter og erfaringen med andre med bakgrunn innenfor fagområdet om enkle atferds-faglige prinsipper i pasientbehandling
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å diskutere integrasjon av individuell klinisk ekspertise, den best tilgjengelige ekspertise utenfor klinikken fra systematisk forskning og pasientene behandlingsønske (evidensbasert praksis)

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er hovedsakelig skandinavisk, men det gis adgang til å undervise på engelsk. Undervisningen i Periodonti foregår på engelsk. Eksamensspråket er skandinavisk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, demonstrasjoner og manuell ferdighetstrening på modeller. Mange av forelesningeren er nettbaserte. Det vil bli arrangert en midtsemester-evaluering for å fange opp eventuelle problemer, og for å informere om progresjonen i det praktiske arbeidet. Studenter som har problemer med å bestå den praktiske delen av kurset, og dermed ikke oppfyller arbeidskrav for å kunne gå opp til den praktiske eksamen i slutten av semesteret, skal informeres skriftlig om dette.

Eksamen

Arbeidskrav for emnet: Arbeidsoppgaver (mappe) på simuleringsklinikken (SIMU), prepareringstyper for fyllingsterapi, preparering for protetisk behandling og fjerning av tannstein. For detaljert oversikt, henvises til Rapportbok. Obligatoriske seminarer. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på seminar og SIMU for å få fremme seg til praktisk eksamen.

Den praktiske ferdighetstreningen på Simuleringsklinikken evalueres ut fra samlet utførte arbeider (mappe-evaluering). Kandidaten vil bli vurdert mht. faglig progresjon midt i semesteret. Det er et arbeidskrav at mappen må være bestått for å kunne gå opp på den praktiske eksamen i slutten av semesteret.

Praktisk eksamen vurderes med bestått/ ikke bestått. Den praktiske ordinære eksamen går over 2 dager. Dersom de praktiske eksamensoppgavene ikke er bestått etter de to første eksamensdager, så gis det nye forsøk de to neste påfølgende dager, eksamen dag 3 og 4. Eksamen dag 3 og 4 omtales som "kontinuasjonseksamen", men er ikke en ordinær kontinuasjonseksamen, da den arrangeres de neste to påfølgende dager etter ordinær eksamen.

Den praktiske eksamen er på 3 timer, og er inndelt i to deler med en klasse II og en krone preparering. Dersom en eller begge prepareringene ikke får bestått etter dag 1, så gis det ytterlige 1 forsøk innfor de to dagene den ordinære praktiske eksamen avholdes. (1,5 t for en preparasjon og 3 timer for to preparasjoner).

Dersom praktisk eksamen ikke får bestått etter 4. eksamensdag, så må emnet tas på nytt. Det gis IKKE adgang til kontinuasjonseksamen for studenter som ikke har fått bestått etter 4. eksamensdag. Ved gyldig legeerklæring gis det adgang til utsatt eksamen.

Den praktiske eksamen har til hensikt å vurdere om studentene kan ta selvstendige beslutninger når det gjelder terapi, samt å vurdere om studentene har tilegnet seg grunnleggende manuelle ferdigheter innen de kan starte på pasientbehandlng. En egenvurdering av utførte arbeider inngår som en del av den praktiske eksamen.

For periodonti, evaluering av de praktiske momentene, som utføres på fantompatienten skjer som en del av mappe-evalueringen. Øvrig preklinisk evaluering av praktisk periodonti og preventive dentistry skjer på 6.semester innen studentene er godkjent for å ha pasientbehandling.

Timeplan