Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PED-0700 Examen paedagogicum - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorgradsprogrammene i pedagogikk og spesialpedagogikk. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene gis en vitenskapsteorietisk orientert innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk. Emnet gir videre en innføring i vitenskapelige arbeidsmåter og metoder. Studentene utvikler derigjennom forståelse for de grunnleggende spørsmål knyttet til læring, oppdragelse og sosialisering. Studentenes evne til kritisk refleksjon utvikles med utgangspunkt i pedagogiske problemstillinger.

I emnet inngår et kurs i akademisk skriving og et kurs i informasjonskompetanse.

Emnet består av to hovedområder.

 • Det ene hovedområdet gir en innføring i pedagogikkfagets historie og tenkemåter.
 • Det andre tar for seg sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger innen pedagogikkfaget.

Hva lærer du

Etter gjennomført og bestått emne skal studentene kunne:

Kunnskaper

 • gjøre rede for ulike begrunnelsesmåter og typer av forklaringer, om forholdet mellom vitenskap og samfunn, samt sentrale forskningsetiske problemstillinger,
 • gjøre rede for sentrale problemstillinger innenfor den vitenskapsteoretiske diskusjonen knyttet til pedagogikk / spesialpedagogikk,
 • gjøre rede for sentrale deler av pedagogikkfagets historie og tenkemåter.

Ferdigheter

 • anvende tilegnede vitenskapelige arbeidsmåter og metoder i videre studier,
 • diskutere pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger,
 • anvende formelle krav til akademisk skriving

Kompetanse

 • anvende tilegnet metodisk og vitenskapsteoretisk kompetanse i videre studier,
 • forstå hva som er vitenskapsteoretisk og historisk særegent for pedagogikk og spesialpedagogikk,
 • tilegne seg innsikt i pedagogikk og spesialpedagogikk som fag- og forskningsområde for bruk i videre studier,
 • uttrykke seg skriftlig og muntlig på en akademisk måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og ulike former for mellomarbeid. Anvendte undervisnings- og læringsaktiviteter forutsetter aktiv deltakelse og forberedelser av studentene (jfr. Arbeidskrav).

Undervisningen går over 10 undervisningsuker og består av en ukentlig forelesning og et ukentlig seminar. Til sammen 20 timer forelesninger og 20 timer seminarundervisning.

På seminarene anvendes studentaktive arbeidsformer.

Emnet evalueres minimum én gang pr. programperiode i henhold til kvalitetssikringssystemet.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Gjennomført og bestått nettkurs i informasjonskompetanse.
 • Innen frist lage og i gruppe, gjennomføre en kahoot, quiz eller tilsvarende med minst 8 spørsmål fra en selvvalgt del av pensum. Vurderes til godkjent/ikke godkjent
 • Skriftlig besvarelse over oppgitt emne - lengde 1.000-1.200 ord. I vurderingen legges det vekt på evne til argumentasjon, bruk av kilder og generelle krav til akademisk skriving. Besvarelsen leveres innen oppgitt frist og vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

Eksamen består av en digital hjemmeeksamen på 5 timer knyttet til hele pensum. Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret..  

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 13.11.2019 innlevering 13.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan