Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PED-1001 Pedagogisk psykologi - 10 stp

Sist endret: 09.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Teoretisk. Emnet er obligatorisk på i pedagogikk, begge studieretninger. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en innføring i ulike teoretiske perspektiv på barns og unges utvikling: det psykologiske perspektivet tar for seg utvikling og oppvekst i lys av utviklingspsykologi, psykoanalyse og kulturpsykologi; det kulturelle perspektivet tar for seg barn og unge som kulturbærere og belyser oppvekst og kunnskapsoverføring som kulturelle fenomen; det samfunnsmessige perspektivet vier forholdet mellom oppvekst, utdanning og samfunn særlig oppmerksomhet.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • ha en oversikt over sentrale teorier om barns og unges utvikling

Ferdigheter:

  • kunne formidle kunnskap om teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling skriftlig

Kompetanse:

  • kunne anvende flere alternative teorier i forståelsen av barn og unge i ulike faser av utviklingen
  • kunne vurdere ulike teoretiske tilnærminger til barns og unges utvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning og seminar. Emnet gis i høstsemesteret.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan fremstille seg til den avsluttende skriftlige eksamen:

  • Gruppeoppgave: skriftlig innlevering over gitt tema.

Eksamen/vurdering:

  • 6-timers hjemmeoppgave.

Det gis bokstavkarakter med en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Ved karakteren F gis det adgang til kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 08.11.2019 innlevering 08.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan