høst 2019

PED-2013 Vansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i bachelorprogrammet i spesialpedagogikk. Emnet kan kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Forkunnskapskrav: Bestått PED-1001 Pedagogisk psykologi, og PED-1012 Lærevansker i individ- og systemnivå eller tilsvarende.

Anbefalte forkunnskaper: Ex.Phil. og Ex.Fac., eller Ex.Paed, og PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PED-1001 Pedagogisk psykologi, PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv

Innhold

Emnet er delt inn i følgende hovedområder:

 • Språkvansker
 • Lese- og skrivevansker/dysleksi
 • Matematikkvansker

Emnet: bygger videre på kunnskap som studentene har tilegnet seg i PED-1012 Lærevansker i individ- og systemnivå om språk- og kommunikasjonsvansker, lese- og skrivevansker og matematikkvansker. Deltakelse i studiet skal bidra til å videreutvikle studentenes spesialpedagogiske kompetanse gjennom de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som læres. Emnet inneholder teori om barn og unges utvikling av språk, lesing og skriving og matematikk, samt kognitive minnefunksjoner knyttet til utvikling av språk og matematisk forståelse. Det gis en innføring i enkelte kartleggingsmateriell som er egnet til å bruke til screening av barne-/elevgrupper med vansker innenfor språk, lesing, skriving og matematikk. Emnet tilbyr ikke sertifisering for bruk av standardiserte tester på området.

Anbefalte forkunnskaper

FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, PED-0001 Innføring i pedagogikk og spesialpedagogikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Emnet gir kunnskap om spesifikke lærevansker innen språk, lesing og skriving, og matematikk. Studenten skal tilegne seg kunnskap og forståelse om:

 • Hva som er forventet utvikling innen språk-, lesing og skriving, og matematikk, og hva som representerer en avvikende utvikling på de samme fagområdene
 • Innsikt i hvordan barnehage og skole kan kartlegge og forebygge vanskeutvikling innen språk, lesing og skriving og matematikk
 • Hvordan opplæring for barn og elever med lærevansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk kan tilrettelegges

Ferdigheter

Emnet bidrar til å utvikle adekvate spesialpedagogiske ferdigheter til å arbeide med barn og unge som har vansker med språk, lesing og skriving, og matematikk, herunder:

 • Utføre spesialpedagogiske utredninger og enklere kartleggings-/screeningtester av språk, lesing og skriving, og matematikk
 • Planlegge og gjennomføre tiltak på individ- og systemnivå
 • Kunne søke ny kunnskap og innsikt om utredning og tiltak innen språk, lesing og skriving, og matematikk

Generell kompetanse

Emnet skal bidra til at studentene skal kunne:

 • Innsikt i tverrfaglighet i forhold til det spesialpedagogiske støttesystemet
 • Anvende teoretiske kunnskaper på praktiske problemstillinger
 • Foreta kritiske refleksjoner innen fagfeltet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med tre -3- samlinger. Hver samling vil gå over tre til fire dager. Undervisningsformene vil bestå av forelesninger, seminarer. I tillegg forventes det egeninnsats fra studentene i form av selvstudium.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse på 80 prosent av forelesningene og seminarene
 • Skrive en kartleggingsrapport basert på en screeningtest eller kartleggingstest
 • Ett muntlig fremlegg på seminar, enten av en artikkel eller et bokkapittel

Eksamen består av hjemmeoppgave over en (1) uke med oppgitt tema, ca. 1800-2500 ord (ca. 5-7 sider med linjeavstand 1 ½).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F / ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 01.11.2019 innlevering 08.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-1013 Spesifikke lærevansker knyttet til språk, skriftspråk og matematikk 10 stp