høst 2019

ETE-2500 Studentprosjekt - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på bachelor elkraftteknikk, elektronikk, prosessteknologi og satellitteknologi.

Innhold

Før påmelding til emnet kontaktes studieleder for bachelor elektro eller prosessteknologi for å avklare om det er tilgjengelig prosjektoppgave for studenten. 

Emnet består av hovedtemaene grunnleggende elektroteknikk eller satellitteknikk, prosjektarbeid og praktisk arbeid.

Grunnleggende elektroteknikk, prosessteknologi eller satellitteknologi:

Innholdet er avhengig av prosjektets art. Kan for eksempel være elektriske maskiner, nettverksteori, kraftelektronikk, elektronikk, instrumentering, simulering og programmering.

Prosjektarbeid:

Problemdefinisjon

Fremdriftsplan

Rapportskriving

Presentasjon

Praktisk arbeid:

Design

Simulering

Implementering

Testing

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Kandidaten har kunnskap om:

- Relevant teori i forhold til prosjektet.

- Tekniske ferdigheter tilegnet gjennom prosjektarbeidet.

- Prosjektadministrasjon og rapportering.

Ferdigheter:

Kandidaten skal kunne:

- Designe, simulere og bygge et system relatert til prosjektet.

- Gjennomføre systematiske testprosedyrer og justeringer.

- Lede og administrere et prosjekt.

Kompetanse:

- Kandidaten skal ha generell kompetanse innen relevant elektroteknisk eller prosessteknisk teori. 

- Kandidaten kan anvende deler av teorien innenfor andre fagområder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, praktisk arbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Tre obligatoriske formelle møter med veileder.

Eksamen og vurdering:  Endelig karakter er bestemt av:

- skriftlig sluttrapport -70%

- avsluttende presentasjon - 30%

Begge deler må være bestått uavhengig av hverandre for å bestå faget.

Karakterskala A - F. 

Kontinuasjonseksamen: Det gis ikke kontinuasjonsadgang i dette emnet.

Eksamensdato

Muntlig 10.12.2019
Rapport innlevering 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ETE-2800 Studentprosjekt 10 stp