høst 2019

MFA-2007 Prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne

Innhold

Formålet er å gi studentene en innføring i havbruksnæringen, lokaliteter og produksjonsprosess for matfisk

 • Innføring i norsk havbruksnæring med fokus på konstruksjoner og marine operasjoner
 • Konstruksjonsmessig oppbygging av en sjøbasert havbrukslokalitet. Påkrevde konstruksjonsdeler, systemer og funksjonene til disse i operasjon av anlegget
 • Marine operasjoner i havbruksnæringen, herunder arbeidsbåter, fôrfartøy og brønnbåter
 • Miljøforhold, forskrifter og krav til design og drift av sjøbaserte oppdrettsanlegg
 • Logistikkplanlegging for drift og design av sjøbaserte havbruksanlegg, herunder transport av fisk, fôr og tilgjengelighet av arbeidsbåter
 • Nye teknologiske utviklingstrekk for sjøbaserte havbruksanlegg

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten

 • Kan gjøre rede for teknologiutviklingen og nåværende utviklingstrekk i næringen
 • Har kunnskap om maritime operasjoner i forbindelse med fôr og fisketransport, avlusning og behandling av fisk, teknisk vedlikehold og konstruksjon av anlegg.
 • Er innforstått med krav til, og betydningen av, logistikksystem for fôr, matfisk og servicefunksjoner til sjøbaserte havbruksanlegg.
 • Kjenner til lover og forskrifter som gjør seg gjeldende ved prosjektering og operasjon av nye sjøbaserte havbruksanlegg.
 • Kjenner innholdet i en forundersøkelse og behov for innhenting av vær og miljødata for prosjektering og videre design av en sjøbasert havbrukslokalitet.

Ferdigheter

Studenten

 • Kan beskrive de vanligste typene sjøbaserte oppdrettsanlegg i bruk i Norge og skissere konstruksjonsdeler og gjenkjenne funksjonen til disse.
 • Kan beskrive de vanligste marine operasjonene ved sjøbaserte havbruksanlegg og relatere disse til produksjonsprosessen av matfisk i sjøbasert havbruk. De skal kunne analysere og avdekke risikomomenter ved slike operasjoner for fisk, operatører og ytre miljø.
 • Kan prosjektere et flytende havbruksanlegg med fôrflåte, forankringssystem, merder og vektsystemer, samt beskrive og planlegge logistikkløsning for fôrleveranser, servicefartøy og fisketransport.
 • Kan tolke miljødata fra forundersøkelser av lokaliteter og kjenne til hvilke data som blir dimensjonerende for anlegget.
 • Kan tegne fortøyning og forankringssystem for et sjøbasert oppdrettsanlegg i GIS verktøy.

Generell kompetanse

Studenten

 • Kan prosjektering og drift av sjøbaserte havbruksanlegg med fokus på teknisk oppbygning og marine operasjoner.
 • Kjenner krav til dokumentasjon og miljøforhold for oppdrettsanlegg.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 t. Foreledninger/øvinger og inntil 8 timer datalab.

Eksamen

En muntlig eksamen som teller 100 %. Karakterregel: A - F.

En semesteroppgave som vurderes «godkjent» eller «ikke godkjent». Arbeidskravet må være godkjent for å få tilgang til muntlig eksamen.

Studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i påfølgende semester

Timeplan