Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PSY-1607 Profesjonsforberedende emne V - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Innhold

Emnet er femte del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen. Det langsgående studieløpet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter. Dette emnet har fokus på psykologens rolle i arbeid med brukere/pasienter i et livsløpsperspektiv og som kan ha ulike behov for habilitering og re-habilitering. Det legges vekt på trening i å tilpasse sin kommunikasjon til relevante samarbeidsaktører, pårørende og brukere med ulike behov. I tillegg vektlegges samarbeid og relasjonsbygging i tverrprofesjonelle arenaer med ulike instanser for å bidra til at brukere får den hjelpen de har behov for og rett til. Undervisning og workshop vil bli organisert i forhold til:

 • Å tilpasse sin kommunikasjon til brukere / pasienters forutsetninger og behov knyttet til utviklingsforhold, funksjonsbegrensninger og andre forhold.
 • Tverrprofesjonell samarbeidslæring og systemarbeid: kommunikasjon og samarbeid med ulike relevante hjelpeinstanser

Emnet gir kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk, brukere/pasienter og pårørende.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i utviklingspsykologi og psykologens rolle i samfunnet.
 • Kan anvende kunnskap om utviklingspsykologi i konkrete kliniske kasus og tilhørende problemstillinger
 • Kunne identifisere mulige behov for habilitering og rehabilitering slik at dette kan meldes videre

Ferdigheter

 • Kan planlegge og ta initiativ til tverrfaglig samarbeid om utvikling av lærings- og mestringstilbud
 • Kan bruke relevante metoder for å etablere allianse med brukere
 • Kunne organisere møte med pasienter og brukere for å sørge for medvirkning i utforming, gjennomføring og evaluering av lærings- og mestringstilbud.
 • Kan bruke relevante metoder for faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte
 • Kan formidle og drøfte psykologfaglige problemstillinger knyttet til konkret kasuistikk

Generell kompetanse

 • Kan tilegne seg kunnskap om hvilke utfordringer brukeren har og anvende dette til uformer av problemstillinger og tiltak
 • Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter i møte med andre helseinstanser for å utvikle et felles tilbud
 • Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter i veiledning av samarbeidsinstanser og pårørende

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere. Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes. Det blir gitt undervisning i forelesning og workshop. For øvrig blir det organisert gruppesamlinger i basisgruppene med fokus på egne utviklingsmål og temaene fra semesteret.

Eksamen

Eksamen:

Refleksjonsnotat vurderes til bestått / ikke bestått av mentor. Refleksjonsnotater fra dette og de øvrige semestrene danner grunnlaget for et sammenfattende refleksjonsnotat på 6 semester

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått tidlig i det påfølgende semester

Arbeidskrav:

 • All undervisning og praksis forutsetter deltakelse med 80% oppmøte.
 • Aktiv deltakelse i forelesninger/workshop/basisgrupper.

Timeplan