Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SOA-2009 Et stort hav i en global verden. Oseanias etnografi. - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Valgfritt emne som kan tas som enkeltemne

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet bidrar med sentrale antropologiske perspektiver og etnografi knyttet til regionen/kulturområdet ¿Stillehavet¿. Med vekt på noen utvalgte temaer og spørsmål som har vært fremtredende i regionens etnografi, vil studenten få en innføring i kritiske perspektiv på noen aktuelle kjerneinteresser i antropologisk forskning som bytte og verdi, kolonialisme og eksotisering, tradisjon og økonomi. Et fokus vil være på den måte Stillehavsfolk og kulturer representeres og den visuelle kultur, og derfor vil etnografiske film fra regionen inngå som en viktig del av pensum.

Anbefalte forkunnskaper

SOA-1001 Kulturforståelse. Innføring i sosialantropologi

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

  • Oversikt over Stillehavets etnografi med spesiell innsikt i minimum to områder
  • Generell kunnskap om regionens sentrale antropologiske problemstillinger i både en kolonial og postkolonial sammenheng
  • Spesialisert innsikt i minst 2 sentrale antropologiske tematikker fra minimum to områder

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • Redegjøre for og diskutere minst 2 sentrale antropologiske problemstillinger fra Stillehavet
  • Sammenfatte de viktigste punkter ved Oseanias etnografi med vekt på minimum to områder
  • Diskutere og formidle eksempler på visuell kultur i Stillehavsregionen

Undervisnings- og eksamensspråk

Skandinavisk eller engelsk. 

Undervisning

Kurset består av 6 dobbeltimer med forelesninger og 2 halvdags seminarer som også vil inkludere etnografisk film. 

Eksamen

Eksamen består av: Skriftlig hjemmeeksamen over 1 uke, 10 sider/ca 3500 ord, over oppgitte oppgavetekster.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studenten skal i løpet av kurset utvikle en poster eller billedserie som fremstiller utvalgte tema eller debatter knyttet til regionen eller antropologisk forskning på regionen. Posteren/billedserien legges frem i klassen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 11.11.2019 innlevering 18.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan