høst 2019

SSO-3012 Velferdsarbeid og endringskompetanse - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.

Innhold

Emnet gir inngående kunnskap om velferdsarbeid både på individ- og systemnivå. Videre fokuseres det på endringskompetanse, med utgangspunkt i medvirkning og samarbeid med personer i utsatte posisjoner og aktører fra privat, offentlig og frivillig sektor. Det fokuseres på hvordan endringsprosesser kan igangsettes, ledes, gjennomføres og evalueres.

I emnet inngår kunnskap om velferdsstatens målsetninger og ordninger, samt organisering og ledelse innen velferdssektoren. I emnet utdypes utfordringer velferdssektoren står overfor for å kunne gi gode velferdstjenester i fremtiden, og hvilke behov for endring og fornyelse dette innebærer. Emnet gir forståelse av myndiggjørende prosesser. Videre gir emnet oversikt over viktige perspektiver, begreper og teorier for å forstå endringsarbeid, deriblant sosial innovasjon, endringskompetanse, brukermedvirkning og sosialt entreprenørskap. 

Hva lærer du

Kunnskap

 • Har avansert kunnskap om teorier, begreper og perspektiver knyttet til velferdsarbeid, innovasjon i og organisering av endringsaktivitet i velferdssektoren
 • Har inngående kunnskap om brukermedvirkning og myndiggjørende prosesser
 • Kan analysere utfordringer personer i utsatte posisjoner opplever knyttet til sin egen kultur, historikk, tradisjon, egenart og plassering i samfunnet. 
 • Har avansert kunnskap om hvordan en i samarbeid med aktuelle aktører kan initiere, gjennomføre og evaluere endringsprosesser med utgangspunkt i framkomne ønsker og behov 
 • Har inngående kunnskap om sammenhengen mellom beslutninger og konsekvensene disse får på individ-, organisasjons- og systemnivå

Ferdigheter

 • Kan gjenkjenne og utforme løsninger på utfordringer innen velferdssektoren og arbeide selvstendig og i team med praktisk og teoretisk problemløsning
 • Kan igangsette, lede og evaluere utviklings- og endringsprosjekter innen velferdssektoren, også på egen arbeidsplass
 • Kan anvende relevante metoder for å sikre at endringsprosesser er basert på medvirkning
 • Kan bidra til innovasjon og samarbeid på tvers av ulike tjenester og profesjoner i velferdssektoren, og på tvers av offentlig, privat og frivillig sektor

Generell kompetanse

 • kan på bakgrunn av inngående forståelse av velferdsstatens oppbygning og utfordringer bidra til kritisk refleksjon og nytenkning rundt endringer på individ- og samfunnsnivå
 • kan kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til endringsarbeid i forhold til personer i utsatte posisjoner og innen velferdssektoren, både til allmenheten og til fagfolk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, dialogbasert samhandling, seminar, prosjektarbeid, prosessorientert skriving og nettbaserte læringsaktiviteter.

Deler av læringsaktivitetene vil foregå i klasserom og andre ved bruk av nettbaserte læringsplattformer. Aktivitetene vil både foregå individuelt og i gruppe.

Forventet undervisningsomfang er på ca 55 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca 200 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Gjennomføring av et individuelt praktisk endringsprosjekt på egen arbeidsplass. Erfaringene skal deles med kullet ved hjelp av videokonferanse.

Eksamen og vurdering:

Individuell skriftlig prosjektrapport som vurderes etter karakterskala A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Individuelt praktisk endringsprosjekt på
egen arbeidsplass innlevering 29.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan