Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-3083 Vitenskapsteori og forskningsmetode - 10 stp

Sist endret: 29.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Hovedhensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskaper og ferdigheter som er nødvendig for å gjennomføre arbeidet med masteroppgaven. Fokus er på vitenskapsteori og forskningsmetode som er relevant for fagområdene ledelse, organisering og styring.

Kompetanse på dette området er også nyttig i det moderne arbeidslivet: for å forholde seg kritisk til egne og andres grunnleggende antakelser, premisser og kunnskaper, og for å kunne lese og vurdere innhold og holdbarhet i forskningsbasert informasjon og argumentasjon. Innholdet i emnet gjenspeiler viktige spørsmål og valg som studentene blir stilt overfor i arbeidet med masteroppgaven og i andre typer utredningsarbeid:

 • problemstilling og valg av perspektiv
 • søking etter eksisterende litteratur
 • vitenskapsteoretiske hovedretninger
 • undersøkelsesdesign
 • kvalitative og kvantitative metoder for innsamling av data
 • bearbeiding, analyse og tolkning av kvalitative og kvantitative data
 • bruk av elektroniske analyseverktøy
 • forskningsetiske betraktninger

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

 • kunnskap om vitenskapsteori og forskningsetikk
 • kunnskap om kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, databehandling og analyse

Ferdigheter:

 • kan anvende utvalgte kvantitative og kvalitative metoder
 • kan formulere en problemstilling og lage en prosjektbeskrivelse
 • kan reflektere over og begrunne forskningsdesign og metodevalg
 • kan vurdere resultater fra egne og andres forsknings- og utredningsprosjekter på en kritisk måte

Kompetanse:

 • kan håndtere vitenskapsteoretiske og forskningsmetodiske utfordringer i forbindelse med  masteroppgaven
 • kan reflektere over og opptre forskningsetisk forsvarlig

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformene vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid, individuelt arbeid og studentframlegg. Det vil bli ca 36 timer undervisning fordelt på to semestre.

Eksamen

Arbeidskrav:

Studentene vil bli pålagt 4 arbeidskrav i løpet av emnet.

Vurdering:

Semesteroppgave. Det gis karakterer på en skala fra A til F, med E som laveste ståkarakter.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Semesteroppgave utlevering 20.01.2020 innlevering 05.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret