vår 2020
BLU-1012 Kunst, kultur og kreativitet - 20 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på barnehagelærerutdanningen. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

I emnet vektlegges praktisk skapende arbeid med ulike uttrykksformer, samt refleksjon og metodiske valg. Emnet skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i forming, musikk og drama i tillegg til erfaringer med tverrfaglige estetiske prosjekter. Tema-/prosjektarbeid knyttes til praksis i barnehage.

Praksis inngår som en integrert del av kunnskapsområdet. Omfang: 10 dager. Se studieplan og håndbok for praksis.


Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om:

 • hvordan kunst, kultur og kreative prosesser kan bidra til alle barns opplevelser, utforsking, undring og læring
 • didaktiske forutsetninger og kunstneriske uttrykk som har betydning for aktiviteter i drama, forming og/eller musikk
 • barns utvikling innenfor musikk, skapende arbeid og dramatisk lek
 • barnekultur og kulturarvens perspektiv, spesielt i norsk og samisk kultur, men også i flerkulturelle perspektiv
 • skapende arbeid innen digitale former og uttrykk

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • anvende grunnleggende metoder og teknikker innenfor drama, forming og musikk og kunne utforske disse i samspill med barn
 • ta hensyn til de didaktiske forutsetningene i sitt planarbeid, herunder hensynet til barn og barnegrupper med ulik alder og sammensetning
 • bruke improvisasjon i lek og læring
 • fremme barns estetiske danning gjennom å legge til rette for kunst- og kulturopplevelser
 • strukturere og skape miljøer som inviterer barn til estetiske opplevelser og uttrykk
 • anvende digitale verktøy i skapende prosesser

 

Kompetanse

Studenten skal:

 • planlegge, lede, dokumentere og vurdere kreative prosesser for og med barn
 • kunne stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kunne reflektere over og begrunne bruken av estetiske fag i barnehagen
 • kunne lede medarbeidere i estetiske prosjekt og temaarbeid
 • forstå barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell
 • ivareta mangfold og medvirkning i skapende aktiviteter og se barn som kompetente deltakere
 • ha forståelse for hvordan kulturarven påvirker barns ulike uttrykksformer


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråk er norsk.

Undervisning

Undervisnings- og arbeidsmåtene i emnet er lærerstyrte læringsaktiviteter i fellesskap, som forelesning, studentframlegg og organisert gruppearbeid, med praktiske, tverrfaglige og teoretiske tilnærminger.

Selvstendig studieinnsats i form av selvstudium og deltakelse er grunnleggende. Det forutsettes aktiv deltakelse og tilstedeværelse både i undervisning og praksis.

Praksis er en viktig læringsarena i profesjonsrettingen av studiet og for forståelsen av emnenes plass i profesjonen. Studenten skal delta i daglige gjøremål i barnehagen med utgangspunkt i oppgaver og ansvar som følger av stillingen som pedagogisk leder.

Læringsplattform benyttes i undervisningssammenheng og som kommunikasjonsverktøy.

Undervisningen går over to semester.

 

Undervisningsomfang: om lag 100 timer.

Emnet evalueres skriftlig minimum hvert tredje år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstilles for eksamen:

Arbeidskrav i praksisbarnehagen som vurderes av praksislærer:

 • studenten deltar på praksisforberedende møte og planlegger praksisperioden i samråd med praksislærer før praksis begynner
 • studenten ferdigstiller utviklingsmål som godkjennes av praksislærer første praksisuke og informerer medarbeiderne om arbeidet i praksis
 • krav om tilstedeværelse (minimum 90 %)
 • studenten møter forberedt til oppsatt veiledning
 • studenten utfører følgende oppgaver i tilknytning til emnet:
  • planlegge og gjennomføre tema-/prosjektarbeid i barnehagen (hvor fagområdene musikk, forming og drama inngår). Plan og evaluering skriftliggjøres
  • et refleksjonsnotat der studentens læring og erfaring fra praksis knyttet til Kunst, kultur og kreativitet er tema (om lag 800 ord)

 

Andre obligatoriske arbeidskrav som vurderes av faglig tilsatt:

 • oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisning og læringsaktiviteter (minimum 70 %)
 • bestått praksis i emnet
 • individuell skriftlig oppgave om de estetiske fagenes betydning i barnehagen (ca. 1500 ord)
 • visning av estetisk prosjekt. Lengde vil variere ut i fra gruppestørrelse og prosjektets egenart. Prosjektperioden avsluttes med visning for eller med barnehagebarn
 • praktisk oppgave knyttet til drama, forming og musikk

I praksis foregår det en kontinuerlig vurdering av studentens evne til å mestre sin fremtidige rolle som barnehagelærer. Studentens praksis vurderes til Bestått/Ikke bestått.  

Eksamen består av: Praktisk gruppeeksamen (4-6 studenter). Studentene får i oppgave å lage et estetisk uttrykk for barn. Det kan være en konsert, utstilling eller forestilling der musikk, drama og forming inkluderes. Det gis 3 dagers forberedelsestid. Den praktiske eksamenen avsluttes med en gruppesamtale. Det gis gruppekarakter.

Ved bedømmelse av eksamen benyttes karakterer etter en skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, med A som beste karakter. Ved ikke bestått praksis gjennomføres ny praksis samtidig med ordinær praksis påfølgende studieår. Ved karakter F på eksamen tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i påfølgende semester. Se forskrift for eksamen ved UiT for nærmere informasjon.


Studiepoengreduksjon

BLU-1022 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1002 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1002S Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1002F Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
BLU-1102 Kunst, kultur og kreativitet 20 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: BLU-1012