vår 2020
FYSIO-106-B Klinisk fordypning i fysioterapi - 40 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: Bestått eksamen på Fysio-103, Fysio-104A, Fysio-104B og HEL-1700. For å kunne gå opp til eksamen må praksis 6. semester være bestått.


Innhold

Emnet er siste del av den kliniske opplæringen i bachelorstudiet i fysioterapi. Studenten tilegner seg kunnskaper innen psykologi og pedagogikk (2 sp); personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse (1 sp); biomekaniske og nevrofysiologiske aspekter ved bevegelse (3 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (1 sp); sykdomslære og funksjonshemming (5 sp); helsefremmende og forebyggende fysioterapi (5sp) og behandling rehabilitering og habilitering (23 sp). Studentene skal erfare de kravene som stilles til en ferdig fysioterapeut, og være i stand til å møte de på en kompetent måte. De skal utøve fysioterapi som er forankret i forskning, erfaringsbasert kunnskap, brukerkunnskap og en internalisert yrkesetikk.

12 uker praksis som kan omfatte alt som er gjennomgått i studiet. For å kunne gå ut i praksisstudier i tredje studieår må eksamen i andre studieår være bestått, og krav til studiedeltakelse i ferdighetstrening må være overholdt.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- undersøke og vurdere pasienter, og anvende et bredt repertoar av behandlingstiltak. Studenten skal kunne benytte tiltak som er tilpasset pasientens problemstilling

- fremme pasientens deltagelse i undersøkelses- og behandlingssituasjoner og anerkjenne pasientens livssituasjon Studenten skal kunne formidle sine vurderinger slik at pasienten får innsikt i sine funksjonsproblemer

- reflektere over egen yrkesutøvelse og bruke dette til å arbeide med seg selv og sin egen personlige og faglige utvikling.

- følge gjeldende krav til dokumentasjon på en systematisk og faglig forsvarlig måte. Studenten skal kunne formidle sin faglige forståelse og begrunne valg av tiltak både muntlig og skriftlig

- anvende fysioterapeutisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger samt treffe begrunnede valg

- integrere kunnskap og erfaring i arbeid med habilitering og rehabilitering og skal kunne forholde seg til kompleksiteten de forskjellige aldersgruppene representerer

- delta i planlegging og lede kort og langsiktige prosesser som tar sikte på å bedre eller opprettholde menneskers muligheter til funksjon og livsutfoldelse eller forebygge helseproblemer

- iverksette relevante helsefremmende og forebyggende tiltak basert på fysioterapeutisk vurdering av samspillet mellom individ, gruppe og miljø


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeid i basisgrupper, ferdighetstrening, praksis, forelesninger og temadager, skriftlig arbeid og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: 4-5 arbeidskrav.

Praktisk-muntlig klinisk eksamen. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Ved praksis benyttes karakterbetegnelsen bestått/ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan


Studiepoengreduksjon

FYT-2520 Klinisk fordypning i fysioterapi 40 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 40
  • Emnekode: FYSIO-106-B