vår 2020
FYT-1020 Funksjonsundersøkelse og bevegelsesanalyse - 25 stp

Sist endret: 18.09.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav: For å avlegge eksamen må alle arbeidskrav i emnet og førsteårspraksis være bestått


Innhold

Emnet er en del av 1. og 2. semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen anatomi (20 sp); psykologi og pedagogikk (2 sp); biomekaniske og neurofysiologiske aspekter ved bevegelse (2 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (1 sp). Etter endt emne skal studentene kunne gjennomføre grunnleggende funksjonsundersøkelser med utgangspunkt i kunnskap om hvordan kroppen er bygd opp og fungerer.  

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- identifisere kroppens muskulatur og demonstrere undersøkelse av denne i forhold til kraft, lengde og muskelkvalitet, samt gjengi muskulaturens innervasjon

- benytte kunnskap om det sentrale - og det perifere nervesystem til å undersøke reflekser og sensibilitet

- analysere bevegelsesmønster og funksjoner hos barn, voksne og eldre, ved å observere hvordan de beveger seg

- benytte kunnskap om kroppens ulike leddtyper, og vise og forklare hvordan leddets konstruksjon gir muligheter og setter rammer for bevegelighet

- vise anerkjennende væremåte overfor pasienter og medstudenter i ferdighetstrening og undersøkelse, og være oppmerksom på hvordan den som blir undersøkt opplever kroppsundersøkelsen

- gjennomføre og tolke enkle tester for å undersøke arbeids- og funksjonskapasitet. Studenten skal kunne forklare degenerative og regenerative prosesser, og anvende teori om hvordan kropp og bevegelse reagerer på ulike påvirkninger og belastninger gjennom livssyklusen

- redegjøre for de ulike vevstypers funksjon, samt beskrive og beregne mekaniske krefter som virker i kroppens ulike segmenter


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Ferdighetstrening, praksis og selvstudium.

Praksisstudiene er organisert som dags - / 2-dagers praksis, til sammen 20 dager spredt ut over studieåret. Målet er at studentene skal få tidlig pasientkontakt, innsikt i fysioterapeutens arbeid og hvordan helsevesenet fungerer. Erfaringene er grunnlag for videre kunnskapsinnhenting og bearbeiding. Studentene skal både observere fysioterapeuters praksis og selv utføre undersøkelser på pasienter under veiledning.


Eksamen

Ett skriftlig individuelt arbeidskrav (2-4 sider), godkjent fremlegg i basisgruppe. Studentene skal lede minst en time ferdighetstrening for kullet. Praksis må være bestått før studentene kan framstille seg til eksamen.

Praktisk-muntlig eksamen, individuell eksaminasjon i vårsemesteret. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Ved praksis benyttes karakterbetegnelsen bestått/ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emne.


Studiepoengreduksjon

FYSIO-101 Funksjonsundersøkelse og bevegelsesanalyse 25 stp
FYSIO-101-A Funksjonsundersøkelse og bevegelsesanalyse 25 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 25
  • Emnekode: FYT-1020