vår 2020
FYT-1030 Kropp og bevegelse i samfunnsperspektiv - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Emnetype

Emnet inngår i bachelorprogrammet i fysioterapi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav:For å avlegge eksamen må alle arbeidskrav i emnet være bestått.

Innhold

Emnet er en del av 1. og 2. semester på fysioterapeututdanningen. Studentene tilegner seg kunnskaper innen anatomi (1 sp); psykologi og pedagogikk (1 sp); sosiologi og sosialantropologi (2 sp); personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse (2 sp); biomekaniske og neurofysiologiske aspekter ved bevegelse (2 sp); bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring (1 sp); helse, behandlingsfilosofi og faghistorie (1 sp).

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne

- gjøre rede for hvordan kroppen kan forstås fra ulike perspektiver, både som et strukturelt og biologisk system og som et kulturelt, sosialt og personlig uttrykk. Studenten skal kunne analysere bevegelse ut fra disse perspektivene

- forklare hvordan aktivitet og trening virker på kroppen og drøfte treningsbegrepet i lys av ulike måter å forstå kroppen på

- diskutere læringsteorier knyttet til studentaktive læringsformer. Studenten kan anvende basisgruppen som arena for læring og personlig utvikling

- reflektere over hva som skaper grunnlag for hensiktsmessig og uhensiktsmessig bevegelser

- planlegge og gjennomføre behandlingsopplegg med en gruppe pasienter

- gjøre rede for sammenhengen mellom motivasjon og læring

- forklare teorier om motorisk læring, motorisk utvikling og motorisk kontroll

- beskrive hvordan vi kommuniserer via kropp og bevegelse og redegjøre for utviklingspsykologiske teorier

- forklare teorier om postoral kontroll i et livsløpsperspektiv


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Basisgrupper, ferdighetstrening, bevegelsesaktiviteter, forelesninger, seminarer og selvstudium.

Eksamen

Godkjent arbeidskrav i bevegelsesaktivitet, ett skriftlig arbeidskrav (inntil 3 sider).

Eksamen: Skriftlig individuell hjemmeoppgave over fem dager i vårsemesteret. Ved vurdering av oppgaven benyttes karakterskalaen Bestått - ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Studiepoengreduksjon

FYSIO-102-B Kropp og bevegelse i samfunnsperspektiv 10 stp
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: FYT-1030