vår 2020

HSY4301-2 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene - 5 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Narvik |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Smittekjeden, aseptikk, antiseptikk og infeksjonsforebyggende tiltak Helsetjenesteassosierte(HAI) også omtalt som helsetjenesteervervede(HEI) infeksjoner, sykehushygiene og infeksjonskontrollprogram Samspill menneske, miljø og samfunnshygiene Bakteriologi, virologi, parasitologi, mykologi, prioner og sykdom, og mikrobenes angrepsmekanismer , Infeksjonsforsvaret, prøvetaking og tegn på infeksjonssykdom Midler mot sykdomsfremkallende mikroorganismer 

Hva lærer du

Studenten skal etter gjennomført emne:

  • Ha tilegnet seg grunnleggende kunnskap om forebygging av smitte og smittespredning, i og utenfor institusjon 
  • Ha en forståelse for hvordan miljøfaktorer, helseforhold i samfunnet og samfunnshygieniske tiltak bidrar til å hindre smittespredning
  • Kunne anvende prinsipper for smitteforebygging og bruk av basale smittevernrutiner i videre praktisk tilnærming på praksissalen og i klinisk praksis
  • Ha tilegnet seg kunnskap om midler mot sykdomsfremkallende mikroorganismer
  • Ha tilegnet seg kunnskap om oppbyggingen, egenskaper og formering av de ulike typer mikroorganismer som finnes i verden rundt oss og som lever på kroppens slimhinner og hud
  • Ha en forståelse for hvordan infeksjonssykdom oppstår, hvordan mennesker selv bidrar til infeksjonssykdom og infeksjonsforsvarets respons i møtet med mikroorganismer
  • Vite hvordan diagnostikk og behandling av infeksjonssykdommer foregår

 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, multimedia, demonstrasjoner, gruppearbeid. Hygieneundervisningen er tett knyttet opp til trening på ferdighetslaboratoriet (HSY 4402). 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

  • En minimum deltakelse i undervisning på 40 %. Fravær utover 60% vil medføre at kandidaten ikke vil få anledning til å melde seg opp til vurdering (eksamen) i emnet

Emnet består av 2 delemner med hver sin eksamen:

  • Hygieneeksamen - 3 timers skoleeksamen om høsten
  • Mikrobiologi og infeksjonssykdommer - 2 timers skoleeksamen om våren

I begge deleksamener gis det bokstavkarakterer på en skala fra A til F, der F er ikke-bestått.

Begge deleksamener skal være bestått før endelig karakter settes som snittkarakter av de to delemnene. For kandidater som ikke har bestått en ordinær deleksamen, og som er kvalifisert for kontinuasjonseksamen, så gis det mulighet til å ta opp igjen den deleksamen som ikke er bestått for å bestå emnet. 

Studiepoengreduksjon

HSY4301-002 Mikrobiologi og infeksjonssykdommer 2.5 stp
HSY4301-001 Hygiene 2.5 stp
HSY4301 Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene 5 stp