vår 2020
IDR-1222 Trenings- og bevegelseslære med basistrening - 20 stp

Sist endret: 11.03.2020

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199.

Innhold

Treningslære skal gi grunnleggende kunnskap om treningsprinsipper og treningsmetoder for å kunne utvikle grunnleggende fysiske egenskaper (styrke, spenst, hurtighet, bevegelighet, teknikk, koordinasjon og utholdenhetstrening). Emnet gir grunnleggende kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for prestasjon i idrett og hvordan kroppen reagerer på trening. Emnet gir også kunnskap om hvordan trening planlegges og struktureres i ulike perioder.

Bevegelseslære skal belyse generelle prinsipper som gjelder for hensiktsmessige kroppsstillinger og bevegelser, og gi innsikt i anvendelse av slike prinsipper i tilknytning til utførelse av idretter.

Basistrening skal gi studentene erfaring i praktisk anvendelse av de grunnleggende prinsippene og metodene som har til hensikt å utvikle fysiske, psykiske, koordinative og sosiale egenskaper og ferdigheter.

Følgende tema blir belyst:

 • Generell treningslære
 • Praktisk treningslære
 • Vekst og utvikling
 • Treningsplanlegging
 • Kroppens oppbygning og funksjon
 • Mekaniske prinsipper for bevegelse


Hva lærer du

Kunnskap

 • Beskrive og vise i praksis grunnleggende treningsprinsipper og metoder
 • Forklare og vise ulike former for trening med hensyn til ulike alders- og prestasjonsnivå
 • Forklare generell fysiologi som grunnlag for riktig trening
 • Forklare og beskrive kroppens oppbygning og funksjon
 • Forklare generell biomekanikk som grunnlag for å vise hensiktsmessige bevegelser

Ferdigheter

 • Beherske treningsplanlegging og anvende ulike former for trening for ulike målgrupper
 • Kunne analysere og vise teknikk og bevegelsesløsninger i ulike idretter
 • Utføre og mestre hensiktsmessig kroppsbruk i bevegelse og i ulike idrettsøvelser

Generell kompetanse

 • Forstå og kritisk diskutere hvordan en kan trene for å utvikle egenskaper og ferdigheter.
 • Se betydningen av prinsippene for hensiktsmessig bruk av kroppen i bevegelse
 • Forstå hvordan ulike muskler samarbeider ved bevegelser og i idrettsøvelser
 • Anvende prinsipper for planlegging, gjennomføring og evaluering av trening for ulike målgrupper


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform, med lærerstyrte fellestimer og aktiv studentmedvirkning og fremlegg av oppgaver. En legger opp til både praktisk og teoretisk tilnærming til fagstoffet i form av forelesning, gruppearbeid og praktiske øvelser. En del av undervisningen er problemorientert, noe som forutsetter engasjement i faglige diskusjoner og studentpresentasjoner. Studentene vil få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, som tar sikte på å forbedre den enkeltes egenferdighet, men hovedvekt ligger på formidling, dvs utvikle evnen til planlegging, gjennomføring og vurdering av trenings- og undervisningsopplegg. Det vil være både lærer-initiert og student-initiert opplæring.

For studenter med Narvik og Storslett som studiested vil det være obligatoriske seminar, arbeid i digitalt klasserom (Canvas) og fellessamlinger i Ata. Det vil være minimum fire obligatoriske samlinger i Alta. Arbeidet i Canvas skal gi rom for fordypning og kritisk refleksjon over oppgaver og spørsmål som blir behandlet på samlingene og i lærebøker. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. Studentene diskuterer og besvarer ulike former for arbeidskrav gjennom hele studiet.

Arbeid med teoretisk oppgaver og praktiske øvelser/metoder er av vesentlig betydning for å oppnå innsikt i faget. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Videre kreves det innlevering av oppgaver i Canvas.

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

Treningslære:

 • Studentene skal individuelt planlegge og gjennomføre en treningsperiode på minimum 4 uker . Studenten skal levere en rapport fra treningsopplegget (maks 10 sider)

 

Bevegelseslære:

 • Gruppeoppgave i teknisk, mekanisk og organisk analyse av en bevegelse eller idrettsutøvelse som involverer flere muskelgrupper og analyse av et spesielt ledd. Studentene presenterer arbeidet gruppevis.

 

 

Basistrening:

 • Planlegge og gjennomføre basistrening for en gruppe unge idrettsutøvere.

 

Eksamen og vurdering

6 timer skriftlig skoleeksamen.

Det gis karakter etter karakterskalaen fra A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Narvik | Storslett |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-1222
 • Undersider