vår 2020
IDR-2250 Bacheloroppgave og forskningsmetode - 20 stp

Sist endret: 18.12.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor idrett Tromsø eller Alta og Bachelor arktisk friluftsliv i Alta.

Innhold

Forskningsmetode gir en innføring i ulike forskningsdesign og forskningsmetoder som benyttes innenfor idrettsvitenskap. Idrettsvitenskap inkluderer fagfelt og emner innen idrett, friluftsliv, naturguiding, kroppsøving, fysisk aktivitet og helse.

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper innenfor teoretisk og forskningsmetodisk kunnskap for å kunne presentere og diskutere hvordan man kan gjøre bruk av teori og empiri i forskningsarbeid. Emnet gir videre en innføring i hva som menes med vitenskap og vitenskapelig kunnskap, hva som kjennetegner en god problemstilling og hvilke krav som stilles til en forskningsrapport.

 

Studentene skal skrive en individuell skriftlig bacheloroppgave om et selvvalgt tema som en avslutning på bachelorutdanningen.


Hva lærer du

Kunnskaper

 • Bedømme ulike forskningsdesign og forskningsmetoder, deres styrker og svakheter, samt kunne vurdere anvendelsen av disse for å svare på ulike problemstillinger
 • Drøfte de mest brukte metodiske tilnærmingsmåtene innenfor idrettsvitenskap
 • Diskutere hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskapsproduksjon

 

Ferdigheter

 • Presentere relevant faglitteratur innen rammeområdet til valgt forskningsemne
 • Vise til vitenskapelige publikasjoner i akademisk korrekt form
 • Bruke databaser for å finne fram til aktuelle forskningsresultat og kunne bruke referanseprogram
 • Mestre relevante metoder i forhold til ulike data.

 

Generell kompetanse

 • Forstå vitenskapelige arbeidsmåter, tekster og deres egenart
 • Kritisk reflektere og vurdere relevant faglitteratur og kildemateriell
 • Forstå forskningsmetode og dens betydning og anvendelse innenfor vitenskapelig kunnskapsproduksjon


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet er campusovergripende og deler av undervisningen vil kunne tilrettelegges ved hjelp av nettstøtte.

Det legges vekt på studentaktive arbeids- og læringsformer med forelesning, seminar og gruppearbeid. Arbeidet med bacheloroppgaven er et individuelt arbeid under veiledning. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 500 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.


Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk.

For å kunne avlegge eksamen må følgende arbeidskrav være fullført og godkjent:

 • Prosjektbeskrivelse- maksimalt 6 sider (ca 4000 ord) - skal være godkjent innen fastsatt frist.
 • Muntlig framlegg av bachelorprosjekt for studentgruppen. Obligatorisk deltakelse på fremleggene.

 

Eksamen og vurdering

Individuell skriftlig bacheloroppgave med formelle krav og omfang, maksimalt 40 sider (referanser og vedlegg kommer i tillegg).

Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen er en bearbeidelse evt ny bacheloroppgave.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta | Tromsø |
 • Studiepoeng: 20
 • Emnekode: IDR-2250
 • Undersider