vår 2020
IDR-2352 Fysisk aktivitet og helse - 10 stp

Sist endret: 11.08.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære med basistrening (20 stp) eller Trenings- og bevegelseslære (10 stp) og Idrett, helse og ernæring (10 stp).

Søknadskode 9199.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring, IDR-1142 Idrettsskader og ernæring, IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Innhold

Emnet gir en innføring i adferdsrelaterte og samfunnsvitenskapelige perspektiver på fysisk aktivitet og inaktivitet, helse og livsstil. Aktuelle tema er:

 • Introduksjon til folkehelse - begreper, førende dokumenter, orgainsering, epidemiologi
 • Fysisk aktivitetsmønstre i folkehelsearbeidet
 • Anbefalinger for fysisk aktivitet
 • Fysisk aktivitet og fysisk form i befolkningen
 • Hva påvirker deltagelse i fysisk aktivitet?
 • Adferdsendringer knyttet til fysisk aktivitet
 • Implementering av fysisk aktivitet
 • Arenaer, tilrettelegging og tiltak for å fremme fysisk aktivitet


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå helsefremmende fysisk aktivitet i folkehelsearbeid
 • Forstå kulturelle, sosiale og miljømessige forskjeller relatert til folkehelse og utøvelse av fysisk aktivitet
 • Beskrive forskning- og utviklingsarbeid innenfor fysisk aktivitet og helse
 • Forklare sentrale psykologiske og sosiale faktorer som påvirker deltagelse i fysisk aktivitet.

Ferdigheter

 • Kunne gi generelle anbefalinger om fysisk aktivitet
 • Evaluere og implementere tiltak for økt fysisk aktivitet på ulike arenaer
 • Gjenkjenne og ta hensyn til kulturelle, sosiale og miljømessige ulikheter ved tilrettelegging av fysisk aktivitet
 • Motivere til helsefremmende livsstil

 

Generell kompetanse

 • Være opptatt av folkehelsearbeid på ulike arenaer
 • Kunne diskutere og reflektere over fysisk aktivitet og dens rolle i folkehelsearbeid
 • Være opptatt av kulturelle, sosiale og miljømessige ulikheter ved utøvelse av fysisk aktivitet
 • Ha forståelse for og verktøy til å endre adferd knyttet til fysisk aktivitet


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform med lærerstyrte fellestimer, aktiv studentmedvirkning og fremlegg av studentoppgaver. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det kreves minimum 80% deltakelse i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • I mindre grupper skal studentene presentere en vitenskapelig artikkel innenfor emnet fysisk aktivitet og helse som skal presenteres for resten av klassen. Hver gruppe får  ca 15 min til sin presentasjon som skal inneholde bakgrunn, hensikt med studien, metode, resultat, diskusjon (herunder styrker, svakheter) og konklusjon. Det legges opp til muntlig diskusjon etter presentasjonen.
 • Individuell skriftlig vitenskapelig tekst på minst 4 sider som omhandler folkehelsearbeid og fysisk aktivitet eller helsepsykologi og trening. Finn relevant litteratur og gi forslag til hvordan fysisk aktivitet skal fremmes.  Presentasjonen skal inneholde informasjon om hvordan fysisk trening skal fremmes.

 

Eksamen og vurdering: 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen. Karakterskalaen A til F benyttes, der A er beste karakter, og F er ikke bestått.

 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen gjennomføres som ordinær eksamen.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

IDR-2352 Trenerrollen i et helseperspektiv 10 stp
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2352