vår 2020
IDR-2353 Fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering - 10 stp

Sist endret: 07.04.2020

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Studenter må ha avlagt IDR-1311 (eller tilsvarende IDR-1120) og IDR-1140 for å kunne ta emnet.

Opptakskrav

Studentene som tar dette emnet må ha gjennomført og bestått Trenings- og bevegelseslære med basistrening (20 stp) eller Trenings- og bevegelseslære (10 stp) og Idrett, helse og ernæring (10 stp).

Søknadskode 9199.


Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-1140 Idrett, helse og ernæring, IDR-1311 Trenings- og bevegelseslære med basistrening

Innhold

Emnet gir kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse, og ferdigheter i tilrettelegging og gjennomføring av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering for ulile målgrupper.

Emnet tar for seg:

¿    Fysiologiske og psykologiske effekter av fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering innen hjerte- og karsykdommer, kreft, metabolsk syndrom, muskel- og skjelettlidelser og psykiske lidelser ¿    Helsefremmende ernæring ¿    Kartlegging av fysisk aktivitetsnivå og helserelatert fysisk form ¿    Planlegging og veiledning i helsefremmende fysisk aktivitet


Hva lærer du

Kunnskap

 • Forstå fysiologisk og psykologisk effekt av fysisk aktivitet og inaktivitet
 • Beskrive helsefremmende ernæring
 • Kjenne til verktøy for å fremme veilederkompetanse

 

Ferdigheter

 • Mestre helseprofilbedømming
 • Planlegge og gi tilpasset veiledning om helsefremmende fysisk aktivitet i forebygging og rehabilitering av livsstilsykdommer
 • Gi tilpasset veiledning om helsefremmende ernæring

 

Generell kompetanse

 • Kritisk diskutere og reflektere rundt temaet helsefremmende fysisk aktivitet
 • Være opptatt av metoder for vurdering av kroppssammensetning
 • Helhetlig forståelse for sammenhengen mellom fysisk aktivitet, trening, ernæring og helse


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Emnet vil bli holdt i seminarform med praktisk undervisning, lærerstyrte fellestimer, aktiv studentmedvirkning og fremlegg av studentoppgaver. For å nå læringsmålene i emnet forventes det at studentene arbeider 250 timer inkludert forelesninger, seminar, oppgaver og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav

Det kreves minimum 80% deltakelse i den praktiske delen av undervisningen og i undervisning organisert som seminar. Det vil fremgå av læringsplattformen hvilke deler av undervisningen som er obligatorisk. Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • I mindre grupper skal studenten skrive en vitenskapelig tekst på 6-8 sider som omhandler fysisk aktivitet i forebygging eller behandling av en livsstilsykdom eller tilstand.
 • Den samme gruppa skal planlegge og gjennomføre en treningsøkt rettet mot den valgte sykdommen/tilstanden, med resten av klassen som deltakere, samt være objekt for medstudenters praktiske gjennomføring. Hver gruppe får 30 min til sin trening. Det legges opp til muntlig diskusjon etter økta.

 

Eksamen og vurdering

Individuell hjemmeeksamen over 5 dager.

Det gis bokstavkarakter på en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakter F tilbys det kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Begge deleksamener må vurderes til minst E for å få bestått, men det gis en samlet karakter til slutt

 

Kontinuasjonseksamen

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22. Kontinuasjons/utsatt eksamen avholdes som ordinær eksamen.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: IDR-2353