Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

IDR-3901 Masteroppgave idrett - 60 stp

Sist endret: 15.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på master i idrettsvitenskap og kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

IDR-3910 Vitenskapsteori og metode 1, IDR-3912 Fritid, kroppskultur og helse, IDR-3914 Analyse av fysisk aktivitet og idrettsprestasjon, IDR-3920 Vitenskapsteori og metode 2, IDR-3922 Læring, opplevelse og natur

Innhold

Individuell masteroppgave innen selvvalgt tema.

Hva lærer du

Kunnskaper

  • Kunne lese, analysere og kritisk vurdere ulike teorier for å formulere faglige resonnementer.
  • Kunne kritisk vurdere hvordan teori utvikles innen samfunnsfelt der idrett, friluftsliv og kroppsøving har stor betydning.

Ferdigheter

  • Kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid med fokus på relevante idrettsvitenskapelige forskningsområder.
  • Kunne utvikle konkrete handlingskompetanser i egen profesjonsutøvelse basert på kritisk anvendelse av teorier, kunnskaper og erfaringer.

Generell kompetanse

  • Kunne analysere fag- og forskningsetiske problemstillinger vedrørende idrett, friluftsliv og kroppsøving.
  • Kunne diskutere og formidle problemstillinger om idrettsvitenskap.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Studenten skal planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig arbeid under veiledning. Valg av tema må hovedsakelig bli styrt ut fra den kompetansen som finnes ved Idrettshøgskolen, og studentene vil bli oppmuntret til å knytte oppgaven til pågående forskning. Valg av problemstilling for masteroppgaven og starten på oppgaveprosessen bør skje i slutten av vårsemesteret første studieår.

Hver student har krav på å motta opp til 25 timer veiledning.

Eksamen

Arbeidskrav: Det vil bli gjennomført gruppesamlinger med veiledning hvert semester. Deltakelse og framlegg er obligatoriske.

Eksamen:  Masteroppgaven bør normalt ha et omfang på mellom 90 og 150 sider. Muntlig eksamen har en varighet på en time. Denne starter med en ti minutters presentasjon av hovedpunktene i masteroppgaven og fortsetter med et muntlig forsvar av masteroppgaven.

Karakter fastsettes ut fra en samlet vurdering av masteroppgaven og muntlig eksamen.

Det benyttes bokstavkarakterer gradert fra A til F hvor kravet til bestått er E eller bedre.

Eksamensdato

Masteroppgave innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan