vår 2020

ITE1909 Elektriske anlegg 1 - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391- enkeltemner i ingeniør

Obligatorisk forkunnskapskrav

ITE1835 Elektrisitetslære

Innhold

Trefasesystemer:

Linje- og fasekarakteristikker

Effektmåling

Usymmetriske trefasesystemer

Linjeberegninger:

Beregning av spenningsfall vha. pi-ekvivalent

Fasekompensering

Parallellkobling av ledninger

Overføringslinjer med transformatorer

Kortslutningsberegninger

Prosjektoppgave - Beregning av spenningsfall, effekttap og lastflyt

Beregningsprogram NetBas benyttes som simuleringsverktøy i undervisningen

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

- Studenten skal forstå sentrale begreper for trefasesystemer, inkludert usymmetriske systemer.

- Studenten skal kunne gjøre rede for hvordan teoretiske modeller for overføringslinjer og transformatorer er bygd opp.

- Studenten skal ha forståelse av begreper som spenningsfall, effekttap og fasekompensering.

- Studenten skal forstå oppbygging av beregningsverktøyet Netbas, prinsipper for bygging av nettmodeller og tolking av simuleringsresultater.

Ferdigheter:

Studenten er i stand til å:

- beregne strømmer, spenninger og effekter i symmetriske og usymmetriske trefasesystemer

- beregne spenningsfall ved forskjellige typer last

- utføre beregning av kortslutningsstrømmer og effekter

- utføre kretsanalyse ved hjelp av pi-ekvivalent

- anvende Netbas og PSpice for simulering

 Kompetanse:

Etter fullført emne vil studenten kunne ha en overordnet forståelse av teoretiske og praktiske forhold vedrørende overføring og fordeling av elektrisk energi som det kan bygges videre på i andre tekniske emner.

Studenten kan planlegge og gjennomføre prosjekter med store mengder beregninger og simuleringer på en strukturert måte.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, laboratorieøvinger, regneøvinger, prosjektarbeid.

Eksamen

Arbeidskrav

Følgende arbeidskrav er obligatoriske og må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

- 4 av 4 laboratorieøvelser

- 4 av 5 regneøvinger

- Prosjekt

Arbeidskravene godkjennes under ett på en samlet obligliste.

Eksamen og Vurdering

Skriftlig 5-timers eksamen teller 100% av endelig karakter.

Karakterskala A - F, der F er ikke-bestått.

Kontinuasjonseksamen

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig 28.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

ETE-2607 Elektriske anlegg 1 10 stp