vår 2020

JUR-1004 1.avdeling master muntlig prøve - 10 stp

Sist endret: 24.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i 1. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Ex. fac. (JUR-0500) må være bestått før studenten får avlegge avsluttende eksamen på avdelingen.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

  • Studentene må ved oppstart på avdelingen delta på et obligatorisk orienteringsmøte.
  • Semesteroppgaven på 1. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.
  • Muntlig presentasjon på 1. avdeling må være gjennomført og godkjent, se Studieplanen for masterstudiet i rettsvitenskap.

Se også Eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap §§ 3 og 4.

Eksamen består av:

Muntlig skoleeksamen (JUR-1004) på inntil ½ time over et emne oppgitt to dager forut. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. §§ 7 og 8 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling.

Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 7 og 8 i eksamensreglementet for 1.-4. avd. master.

Eksamensdato

Muntlig prø
ve 08.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

JUR-1004 1. avdeling master muntlig prøve 5 stp
JUR-1001 1. avdeling master semesteroppgave 5 stp
JUS1AVD Juridisk studium, 1.avdeling 10 stp
JUS-100 Juridisk studium, 1. avdeling 10 stp