Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

JUR-3002 4. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve - 25 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det juridiske fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet inngår i 4. avdeling master i rettsvitenskap, og kan ikke tas som enkeltemne.

Studenter som ønsker overgang fra andre juridiske læresteder, bes se våre hjemmesider for nærmere informasjon.

Obligatorisk forkunnskapskrav

JUR-2502 3. avdeling master. Hjemmeeksamen med muntlig prøve, JUR-2503 3. avdeling master. Skoleeksamen

Hva lærer du

Se fagbeskrivelse med pensum

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Forelesningene skal gi studentene en oversikt og utdypning av sentrale tema og presentere hovedlinjer og sammenheng mellom fagene. På seminarene skal hovedmengden av undervisningen være problemorientert og foregå i grupper med inntil ca 25 deltakere hvor studentene selv har et stort ansvar for resultatet. Det forventes at studentene tar et stort ansvar for egen læring.

Eksamen

Før studentene kan begynne på 4. avdeling, må de ha bestått 3. avdeling.

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen:

- Muntlig presentasjon på 4. avdeling må være gjennomført og godkjent, se studieplan for masterstudiet i rettsvitenskap og eksamensreglement for graden master i rettsvitenskap § 3. Nevnte regelverk er tilgjengelig på våre nettsider, se lenkene nedenfor: https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=421527&p_dimension_id=97644&men=28714

Studieplanhttps://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=80675&p_dimension_id=88177

Eksamensreglement

-  JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis. For å få godkjent JUR-3005 obligatorisk utplassering i praksis kreves a. godkjent deltakelse på praksisforberedende undervisning b. godkjent gjennomført praksisperiode og c. godkjent praksisrapport. For nærmere informasjon se lenken nedenfor:https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=80677&p_dimension_id=88177

Reglement for JUR-3005, obligatorisk utplassering i praksis

Eksamen består av: Hjemmeeksamen (JUR-3002) avvikles over fire virkedager. Formkrav og omfangsgrense fremgår av eksamensreglement for master i rettsvitenskap § 6. Dersom oppgaven bestås, gis studentene muntlig prøve basert på hjemmeeksamen og læringskravene for øvrig. Vurderingsuttrykket er karakterskalaen A-F, jf. § 7 i eksamensreglement for 1.-4. avdeling. Det er adgang til å kontinuere for studenter med studierett, jf. siste ledd i §§ 6 og 7 i eksamensreglementet for 1.-4. avdeling master.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 20.04.2020 innlevering 23.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

JUS-400 Jus 4. avdeling fellesdel 25 stp
JUS4AVD Juridisk studium, 4. avdeling 25 stp