vår 2020
LER-1601 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 21.11.2020

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.


Innhold

Hovedtema for praksisopplæringen i første studieår er gi studentene kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer. Lærerrollen og elevers læring med vekt på grunnleggende ferdigheter står sentralt i første studieår.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Tidlig i studiet har studentene 3 innføringsdager i praksis med observasjon. I tillegg er det 30 dager fordelt på høst/vår. Praksisen legges til grunnskolens 3.-4. årstrinn. 

Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter. 


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • observasjonsmetoder
 • lærerens rolle som lærings- og klasseleder
 • læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 • grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
 • planverk som gjelder for grunnskolen

Ferdigheter

Studenten kan:

 • sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 • bruke og vurdere relevante digitale verktøy
 • bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset 3.-4. årstrinn
 • bruke vurdering for læring  som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 • lede elevers læringsarbeid

Kompetanse

Studenten kan:

 • diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 • vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning
 • håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra både elever, praksislærer og medstudenter


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på modellering og observasjon av lærerrollen, og øving på å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning. Øve på refleksjon over egen og andres praksis, gi og få ulike typer tilbakemeldinger. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte
 • Opprette praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling:
  • Forventningsnotat før praksis (300-400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • delta på ITP-uke (introduksjon til praksis)

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentenes egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1601