vår 2020
LER-1602 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 21.11.2020

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav:

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Studenten må ha bestått praksis fra forrige studieår for å kunne gjennomføre praksis dette studieåret.


Innhold

I andre studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første studieår. Hovedtema for dette studieåret er elevens læring med fokus på elevmangfold, tilpassa opplæring og begynneropplæring.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 30 dager høst/vår (5 dager praksis om våren er forbeholdt overgangen mellom barnehage og skole). Praksisen legges til grunnskolens 1.-2. årstrinn.

Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 • elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 • elevvariasjoner/mangfold og tilpasset opplæring
 • kulturelt mangfold og flerspråklighet
 • kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser
 • Psykososialt læringsmiljø og spesialpedagogiske tiltak i klassen/ved skolen
 • overgang fra barnehage til skole

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse
 • reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og følge opp resultat
 • møte mangfold og elevvariasjon gjennom tilpasset opplæring
 • selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap
 • være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å tilpasse og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt
 • selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring

Kompetanse

Studenten

 • har innsikt i elevenes læring og grunnleggende ferdigheter og forståelse for fagkunnskap
 • har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse i henhold til profesjonen
 • har innsikt i egen utvikling som lærer
 • kan vurdere egen lærerkompetanse og eget lærebehov


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk.

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på elevens læring. Praksis organiseres slik at studentene fokuserer både på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet.

Kvalitetssikring

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent for vurdering i praksis:

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
  • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 1. år (mere enn 400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • Delta på møte om overgangen barnehage - skole ved praksisskolen (høst /vår)
 • Deltakelse i forberedt elevsamtale og/eller utviklingssamtale med fokuselev
 • Delta på praksisseminar om fokuselev

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 0
 • Emnekode: LER-1602