Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

LER-1611 Praksis 1. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Hovedtema for praksisopplæringen i første studieår er gi studentene

 kunnskap om observasjon av lærerrollen og kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av praksislærer. Lærerrollen og elevers læring med vekt på grunnleggende ferdigheter står sentralt i første studieår.

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Tidlig i studiet har studentene 3 innføringsdager i praksis med observasjon. I tillegg er det 30 dager fordelt på høst/vår. Praksisen legges til grunnskolens 3.-4. årstrinn.

 Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 •  observasjonsmetoder
 •  lærerens rolle som lærings- og klasseleder
 •  læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og vurderingsformer
 •  grunnleggende ferdigheter som grunnlag for læring
 •  planverk som gjelder for grunnskolen

Ferdigheter

Studenten kan:

 •  sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning, også med tanke på utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
 •  bruke og vurdere relevante digitale verktøy
 •  bruke ulike arbeidsmåter og læremidler i undervisningen tilpasset 3.-4. årstrinn
 •  bruke vurdering for læring  som del av læringsarbeidet og legge til rette for elevenes egenvurdering
 •  lede elevers læringsarbeid

Kompetanse

Studenten kan:

 •  diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
 •  vurdere egen og andres praksis med referanse til teori og forskning

 håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra både elever, praksislærer og medstudenter

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på modellering og observasjon av lærerrollen, og øving på å planlegge, gjennomføre, og vurdere undervisning. Øve på refleksjon over egen og andres praksis, gi og få ulike typer tilbakemeldinger. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og  delta på skolenes øvrige aktiviteter.

Kvalitetssikring av emnet

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Eksamen

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90 % oppmøte i praksis
 • Opprette praksismappe med dokumentasjon av egen profesjonsfaglig utvikling
 • Forventningsnotat før praksis (300 - 400 ord)
 • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
 • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • Delta på ITP-uke (introduksjon til praksis

 

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Timeplan