Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

LER-1612 Praksis 2. studieår. Lærerutdanning 1.-7. trinn - 0 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Kirkenes | Storslett | Annet |

Emnetype

Emnet utgjør praksisdelen i utdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Forkunnskapskrav

Jf. opptakskrav og progresjonskrav i studieplanen for grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn.

Innhold

I andre studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første studieår. Hovedtema for dette studieåret er elevens læring med fokus på elevmangfold, tilpassa opplæring og begynneropplæring

Praksis i seg selv gir ikke egne studiepoeng, men regnes som en obligatorisk del av samlet utdanning. Praksis utgjør til sammen 30 dager høst/vår (5 dager praksis om våren er forbeholdt overgangen mellom barnehage og skole). Praksisen legges til grunnskolens 1.-2. årstrinn.

Studentene har praksis i gruppe på inntil 4 studenter.

Studentenes evaluering av praksisopplæringen angående innhold, organisering, veiledning og praksisoppfølging.

Hva lærer du

Kunnskap

Studenten har kunnskap om:

 •  elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
 •  elevvariasjoner/mangfold og tilpasset opplæring
 • kulturelt mangfold og flerspråklighet
 • kommunikasjon,samhandling og gruppeprosesser
 • Psykososialt læringsmiljø og spesialpedagogiske tiltak i klassen/ved skolen
 • overgang fra barnehage til skole

Ferdigheter

Studenten kan:

 • utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse
 • reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og følge opp resultat
 •  møte mangfold og elevvariasjon gjennom tilpasset opplæring
 •  selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap
 •  være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å tilpasse og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt
 •  selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere begynneropplæring

Kompetanse

Studenten

 • har innsikt i elevenes læring og grunnleggende ferdigheter og forståelse for fagkunnskap
 • har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse i henhold til profesjonen
 • har innsikt i egen utvikling som lærer
 • kan vurdere egen lærerkompetanse og eget lærebehov

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk

Undervisning

Praksisperioden har hovedvekt på elevens læring. Praksis organiseres slik at studentene fokuserer både på læringsarbeidet i hele elevgruppen og på en valgt fokuselev.

Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. Studentene må regne med at de også skal gjennomføre undervisningsøkter i andre skolefag og delta på skolenes øvrige aktiviteter. Praksislærer samarbeider med faglærer ved universitetet.

Eksamen

 • Deltakelse i all praksisopplæring inkludert forberedelse og etterarbeid
 • 90% oppmøte i praksis
 • Videreutvikle praksismappen med dokumentasjon av egen profesjonskompetanse
  • Notat med utviklingsmål som bygger på vurderingsrapporten fra 1. år (Mere enn 400 ord)
  • Skriftlig gruppeavtale for praksisgruppen
  • Skriftlig egenvurdering høst og vår
 • Delta på møte om overgangen barnehage - skole ved praksisskolen (høst /vår)
 • Deltakelse i forberedt elevsamtale og/eller utviklingssamtale med fokuselev
 • Delta på praksisseminar om fokuselev

Praksislærer vurderer og fastsetter karakteren i praksis til bestått/ikke bestått i samarbeid med faglærer fra lærerutdanningen. Studentens egenvurdering inngår i sluttvurderingen.

En student som har fått karakteren ikke bestått i praksis, kan gjøre 1 - ett - nytt forsøk på å oppnå karakteren bestått. Nytt forsøk kan først gjøres når ordinær praksis gjennomføres påfølgende studieår. Dersom studenten heller ikke da oppnår bestått, må studenten slutte på utdanningen.

Timeplan