vår 2020

MBI-1101 Generell og analytisk kjemi - 10 stp

Sist endret: 31.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet er et obligatorisk naturvitenskaplig emne og går over to semestre på første studieår, og har eksamen på vårsemesteret.

Innhold

Atomoppbygging og bindingslære, støkiometri og konsentrasjonsbegreper, tilstander, blandbarhet og tilstandsforandringer, reaksjonsteknikk, syre, base, buffer og kjemisk likevekt, oksidasjon, reduksjon, elektrokjemi, grunnleggende laboratorieteknisk og analytisk arbeid med spesiell vekt på arbeid med skadelige stoffer. 

Emnet er et obligatorisk naturvitenskaplig emne i første studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet består av 10 studiepoeng hvorav 3 studiepeong er intern laboratoriepraksis.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • forklare elementers egenskaper ut fra plassering i periodiske system og bestemme type binding de danner med hverandre. 
 • forklare hva en redoks reaksjon er og hvilken rolle den har i biologi og kjemisk miljø.
 • forklare ulike likevektsreaksjoner.
 • utdype hva syre/base og buffer er, hvorfor det er ulike grupper av syrer og baser og hvordan dette er relatert til buffere.
 • beskrive gassloven.

Ferdighet

 • utføre støkiometriske beregninger.
 • beregne pH i ulike syre/base og bufferløsninger og regne ut kapasiteten til en buffer 
 • gjøre beregninger med gassloven 
 • balansere en redoksligning for å regne ut spenningen for ligningen ved ulike konsentrasjoner/temperaturer 
 • bestemme aktiveringsenergi, reaksjonshastighet og orden for en gitt prosess

Generell kompetanse

 • verifisere en prosedyres sikkerhet ut fra HMS - instruks ved UiT
 • lage løsninger nøyaktig basert på egne beregninger 
 • velge riktig verneutstyr og behandle kjemisk avfall på en sikker måte
 • presentere sine resultater skriftlig etter IMRAD-modellen

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

4 tema med hver sin studiemappe, forelesninger, gruppearbeid og intern laboratoriepraksis.

I forbindelse med hvert tema skal det leveres en besvarelse på en sikkerhetstest. Testen må være vurdert godkjent før det gis adgang til laboratorieøvelsen i det gitte tema.

Eksamen

Det er to eksamener i emnet, en mappeeksamen med to obligatoriske arbeider samt en tre timers skriftlig eksamen som begge bedømmes med bokstavkarakterene A-F, der F er ikke-bestått. Begge eksamener teller likt og gir en samlet sluttkarakter.

Arbeidskrav:

 • Individuell skriftlig innlevering av fire arbeider på maksimalt 10 sider hver (studiemappe).
 • Besvarelse av fire sett oppgaver.
 • Godkjent intern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse. 

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen:

Kontinuasjonseksamen arrangeres mot slutten av vårsemesteret for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Ved stryk på en deleksamen må studenten avgi kontinuasjonseksamen på den deleksamen som mangler for å oppnå karakter i emnet. Hvis studenten ønsker å forbedre karakteren i emnet ved å gå opp til ny ordinær eksamen neste år, må studenten ta begge deleksamener om igjen. Dette gjelder også hvis studenten kun har strøket på en deleksamen (ved ordinær og kontinuasjonseksamen) og ønsker å ta ny ordinær eksamen neste år.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 05.03.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteretKontakt

Homayoun Amirnejad


Universitetslektor
Telefon: +4777660691 homayoun.amirnejad@uit.no

31.bmp

Roll, Tom Edvard


Studiekonsulent
Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no