vår 2020

MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin - 18 stp

Sist endret: 31.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semester med eksamen i vårsemestert på andreåret ved bioingeniørutdanningen. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

HEL-0700 Felleskurs Helsefakultetet, MBI-1101 Generell og analytisk kjemi, MBI-1103 Medisinsk laboratorieteknologi

Innhold

Laboratoriemedisin:

Immunapparatets oppbygning og funksjon, immunresponser og regulering av immunsystemet, organisering og uttrykk av immunsystemets gener, komplementsystemet, immunbetinget vevsskade, autoimmunitet, autoimmune sykdommer og immundefekter, transfusjonslære, transfusjonskomplikasjoner, transplantasjonsimmunologi, blodgruppeantigener, antistoffer og deres kliniske betydning, blodgivertjeneste

Laboratorieteknologi:

immunologiske metoder, immunologisk diagnostikk, metoder i blodtypeserologi og blodtypeserologisk diagnostikk, utredning av immunhematologiske problemer, kvalitetsutvikling og intern kontroll.

Hva lærer du

Ved fullført emne i MBI-2103 Immunologi og  transfusjonsmedisin skal studenten kunne:

Kunnskap

 • beskrive klinisk signifikante blodtypeantigener og antistoffer og deres betydning ved transfusjon
 • forklare prinsippene for ulike pretransfusjonsundersøkelser
 • kjenner til lover og regler som regulerer transfusjonstjenesten i Norge
 • forklare immunforsvarets oppbygging og organisering
 • beskrive aktivering og regulering av immunsystemet
 • redegjøre for de analyse prinsipper som anvendes innen immunologiske metoder og teknikker og deres begrensninger
 • vurdere bruk av relevante kvalitets kontroller

Ferdigheter

 • anvende faglig kunnskap for å utføre, forklare og vurdere pretransfusjonsundersøkelser og utredninger som sikrer at pasienter mottar forlikelige blodprodukter
 • utføre tapping av blodgivere og fremstilling av blodprodukter og har kunnskap om hvordan de ulike blodprodukter lagres
 • anvende og gjøre rede for hvordan immunologiske metoder og teknikker kan benyttes til påvisning /kvantitering av celler og molekyler ved infeksjoner, autoimmunitet, allergi og kreft

Generell kompetanse

 • møte pasienter og givere med kunnskap, respekt og forståelse
 • vise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid på laboratoriet
 • oppdatere kunnskap og ferdigheter slik at man kan delta i opplæring, utviklings- og forskningsoppgaver innen faget

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk  

Undervisning

Forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis.

Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Alle emner i første studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen: Individuell skriftlig eksamen, 5 timer, som bedømmes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke-bestått.

Arbeidskrav: Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten kan ta eksamen i emnet:

 • Godkjent innlevering av 3 arbeidskrav
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelser

 

Kontinuasjonseksamen arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 19.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

BIOIN-108-B Immunologi og transfusjonsmedisin 18 stp


Kontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Studiekonsulent
Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no

Hokland-Kirsti-Face.jpg

Kirsti Hokland


Universitetslektor
Telefon: +4777660685 kirsti.hokland@uit.no