vår 2020

MBI-2107 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi - 25 stp

Sist endret: 31.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne. Emnet går over to semestre på tredje studieår, og avsluttes med eksamen i vårsemesteret. 

Obligatorisk forkunnskapskrav

MBI-2101 Molekylærbiologi, MBI-2102 Hematologi, MBI-2103 Immunologi og transfusjonsmedisin, MBI-2104 Medisinsk mikrobiologi

Innhold

Laboratoriemedisin:

Kroppens normale biokjemiske og fysiologiske prosesser som gjenspeiler sykdom i ett eller flere vev eller organer, endringer i kroppsvæskens sammensetning ved sykdom, bruk av analyseresultater til å diagnostisere sykdom og følge effekt av behandling, medikament monitorering og toksikologi, etiske overveielser og dilemmaer knyttet til praksis, yrkesetiske retningslinjer.

Laboratorieteknologi:

Utvalgte analyseprinsipper og metoder. Manuell og automatisert analysering. Nukleærmedisinske undersøkelser. Kriterier for utvelgelser av analyser og vurdering av analysekvalitet. Metodeevaluering og metodetilpasning. Prøvetaking og prøvebehandling. Sikring av preanalytisk, analytisk og postanalytisk kvalitet. Kvalitetsutvikling og intern kontroll.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

Kunnskap

 • gjøre rede for hvordan normale prosesser og prosesser som gjenspeiler sykdom i kroppen kan påvises ved analyse av biologisk materiale
 • gjøre rede for endringer i kroppsvæskenes sammensetning ved sykdom
 • gjøre rede for anvendelse av laboratorieundersøkelser innen medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi som hjelpemiddel til å forebygge og diagnostisere sykdom, samt følge effekt av behandling
 • gjøre rede for grunnleggende metodeprinsipper som benyttes innen medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi
 • gjøre rede for analyseprinsippene for utvalgte biokjemiske analyser
 • beskrive prosedyre for venøs og kapillær blodprøvetaking og begrunne valg av prøvemateriale for ulike analyser innen medisinsk biokjemi 
 • beskrive prosedyre for blodprøvetaking av nyfødte
 • gjøre rede for hvordan preanalytiske, analytiske og postanalytiske forhold påvirker analyseresultater og hvordan analyseresultater kvalitetssikres i et medisinsk laboratorium
 • gjøre rede for begrepet pasientnær analysering og bioingeniørers rolle i innføring og kvalitetssikring av PNA-analyser i og utenfor sykehus
 • gjøre rede for kvalitetsutvikling og godkjenningsordninger for medisinsk laboratorievirksomhet
 • beskrive hvordan nye analyseinstrument og metoder etableres i laboratoriene
 • forklare dynamikk, kinetikk og toksikologi for utvalgte medikamenter og hvordan disse monitoreres

Ferdigheter

 • anvende relevante dokumenter som prosedyrer, produktinformasjon og metodeapplikasjoner
 • forklare analyseprosesser og beregne resultater ut fra fotometriske rådata
 • vurdere metoders og analyseinstrumenters muligheter, begrensinger og feilkilder 
 • vurdere analyseresultater ut fra kunnskaper om preanalytiske faktorer, analysemetoder, kvalitetssikring og referanseområder
 • anvende kunnskaper om hele analyseprosessen fra en prøve rekvireres til analyseresultat foreligger til å identifisere og eliminere feilkilder og uønskede hendelser
 • utføre vedlikehold på og anvende utvalgte automatiserte analyseinstrumenter etter gjeldende prosedyrer
 • utføre utvalgte biokjemiske analyser manuelt og vurdere analyseresultatet
 • utføre korrekt venøs og kapillær blodprøveprøvetaking av voksne etter gjeldende prosedyrer¿ samhandle tverrfaglig, tverrprofesjonelt og initiere slik samhandling
 • utøve kommunikasjon som trygger pasientbehandling
 • anvende kvalitetssystem og informasjonssystem (LIS) i et medisinsk laboratorium 
 • formidle faglige kunnskaper skriftlig og muntlig på en oversiktlig måte og med bruk av fagterminologi
 • integrere teori og praksis og anvende relevante litteraturkilder
 • utøve grunnleggende førstehjelp

Generell kompetanse

 • planlegge og utføre laboratoriearbeid selvstendig og i grupper
 • jobbe forsvarlig i tråd med krav og retningslinjer knyttet til HMS
 • møte pasienter med respekt og forståelse og ivareta dem i undersøkelses- og prøvetakingssituasjonen
 • samarbeide og utveksle synspunkter og erfaringer med medstudenter
 • vise ærlighet og selvstendighet i sitt arbeid, samt holdninger som bidrar til kvalitetssikring
 • reflektere over egen faglig utøvelse og kommunikasjon
 • tilegne seg kunnskap og ferdigheter i emnet slik at kompetansen opprettholdes og kan videreutvikles

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av studiemappe, forelesninger, seminar, gruppearbeid, intern og ekstern laboratoriepraksis. Aktuelle arbeidskrav skal være godkjent for å kunne ta ekstern praksis (som varer >3 dg).

Eksamen

Eksamen består av en skriftlig skoleeksamen (5 t) som bedømmes med bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått. 

Arbeidskrav:

 • Individuell og gruppevis innlevering av laboratorierapporter.
 • Innlevering av 2 individuelle skriftlige arbeider (studiemapper).
 • Godkjent intern og ekstern laboratoriepraksis.
 • Sikkerhetsopplæring i forkant av laboratorieøvelse.

Kontinuasjonseksamen og utsatt eksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Utsatt eksamen arrangeres samtidig med kontinuasjonseksamen i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeattest til ordinær prøve.

Eksamensdato

Skriftlig 03.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

BIOIN-111 Medisinsk biokjemi, nukleærmedisin og farmakologi 25 stp


Kontakt
31.bmp

Roll, Tom Edvard


Studiekonsulent
Telefon: +4777645402 tom.e.roll@uit.no

Portrettbilde.jpg

Solli, Ann Iren


Telefon: +4777660617 ann.i.solli@uit.no