vår 2020
MUS-3202 Hørelære med didaktikk og praksis 2 - 30 stp

Sist endret: 16.11.2020

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

MUS-3201 Hørelære med didaktikk og praksis 1

Innhold

Emnet fokuserer på:

 • Egne ferdigheter med spesiell vekt på audiering i forbindelse med flerstemmig musikalske forløp, i tillegg arbeid med komplekse rytmestrukturer og fritonale musikalske forløp
 • Voksenpedagogikk, musikkpedagogikk og didaktikk knyttet til undervisning på høyere nivå
 • Mål og metode i hørelærefaget når det inngår i en yrkesrettet musikkutdanning
 • Arbeid med forskjellige retninger innen didaktikk i hørelærefaget, herunder organisering og tilrettelegging av undervisning iforb. med kontekstspesifikk undervisning, f.eks. undervisning rettet mot instrumentgrupper eller rettet mot ensemblevirksomhet.


Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

- beherske hørelærefaget på et nivå som gir overskudd til, og perspektiv for, undervisning i hørelære i profesjonsutdanninger - kunne tilrettelegge og gjennomføre undervisning på videregående nivå og i profesjonsutdanninger i musikk - kunne benytte piano som arbeidsredskap i undervisningen


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet går over 2 semestre med undervisning i mindre grupper. Studiet kan være samlingsbasert med konsentrert undervisning.

Veiledning og individuell oppfølging. Praksis:

Obligatorisk observasjon og individuell undervisningspraksis i hørelærefaget primært med elever på høgskole/universitetsnivå/ musikkonservatoriet.


Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan gå opp til eksamen.

 • Obligatorisk deltakelse i praksis. Praksisrapport.

Eksamen består av to deler som vektes likt:

 • Praktisk/muntlig eksamen i hørelære, egenferdigheter. Oppgave gis 30 minutter før prøven.
 • Undervisningsprøve med praksiselever. Varighet på 45 min. Tema skal godkjennes av faglærer. Påfølgende samtale med utgangspunkt i undervisningen og om generelle didaktiske emner. 

Eksamen vurderes med gradert karakter fra A-F.

Det kan avlegges kontinuasjonseksamen påfølgende semester.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3202